Szla­chet­ny haft kom­pu­te­ro­wy

Haft kom­pu­te­ro­wy

Haft kom­pu­te­ro­wy jest zna­ną i efek­tow­ną me­to­dą zna­ko­wa­nia tek­sty­liów. Nie­ste­ty, nie ma spre­cy­zo­wa­ne­go cen­ni­ka do­ty­czą­ce­go ha­ftu, więc każ­de zle­ce­nie wy­ma­ga in­dy­wi­du­al­nej kal­ku­la­cji. Na ce­nę wpły­wa wie­le pa­ra­me­trów: wiel­kość i ro­dzaj ha­fto­wa­nej po­wierzch­ni, ilość ude­rzeń igły na cm2 (co de­cy­du­je o do­kład­no­ści od­wzo­ro­wa­nia) oraz ilość ha­fto­wa­nych przed­mio­tów. Co cie­ka­we, na ce­nę ha­ftu nie wpły­wa ilość ha­fto­wa­nych ko­lo­rów. Do wy­ko­na­nia ha­ftu po­trze­bu­je­my skła­du – wy­ko­rzy­sta­my go do stwo­rze­nia pro­gra­mu haf­ciar­skie­go. Pro­szę pa­mię­tać, że miej­sce w któ­rym chce­my wy­ha­fto­wać lo­go lub gra­fi­kę mu­si być na ty­le pła­skie i do­stęp­ne, aby zmie­ścić przed­miot na tam­bor­ku ma­szy­ny. Czę­sto by­wa, że prze­bie­ga­ją­cy szew lub ist­nie­ją­ca apli­ka­cja prze­szka­dza w haf­cie – trze­ba wów­czas zmie­nić miej­sce ha­ftu. Po­za tym, w przy­pad­ku ko­szu­lek war­to pa­mię­tać, że haft jest wzmac­nia­ny od spodu fry­ze­li­ną, któ­ra mo­że po­wo­do­wać uczu­cie uwie­ra­nia i dra­pa­nia przy kon­tak­cie z cia­łem. Ilość ko­lo­rów ha­ftu nie wpły­wa na je­go ce­nę!!! Jest to ewe­ne­ment wśród me­tod zna­ko­wa­nia.

Ogra­ni­cze­nia:

 1. Nie ma cen­ni­ka – du­żo skła­do­wych cen, spo­ro niu­an­sów tech­no­lo­gicz­nych wy­ce­na za­wsze in­dy­wi­du­al­na, a więc ce­na trud­na do po­rów­na­nia.
 2. Me­to­da ra­czej dro­ga. Na ce­nę ha­ftu wpły­wa: ilość ty­się­cy ude­rzeń igły haf­ciar­skiej na cm(gę­stość), to pa­ra­metr któ­ry rów­nież świad­czy o do­kład­no­ści, roz­dziel­czo­ści od­wzo­ro­wa­nia, wiel­kość ha­ftu, a więc ilość tych cm2, ilość ha­fto­wa­nych przed­mio­tów. Tall Ship Ra­ces – na­szyw­ka 21 0000 ude­rzeń igły.
 3. Dro­gi pro­gram haf­ciar­ski (150–300 zł) – od­po­wied­nik przy­go­to­wal­ni.
 4. Naj­mniej­sza moż­li­wa wiel­kość ha­fto­wa­nych li­ter (za­le­ży rów­nież od czcion­ki), a by by­ły czy­tel­ne to 6–7 mm.
 5. Drob­ne kształ­ty, skom­pli­ko­wa­ne ele­men­ty lo­go, np.: her­by są trud­ne do od­wzo­ro­wa­nia,
 6. Haft na fry­ze­li­nie – ostre ni­ci mo­gą dra­pać cia­ło, co jest do­syć nie­przy­jem­ne na t-shir­tach i ko­szul­kach po­lo – chy­ba, że haft jest ma­ły
 7. Nie ha­ftu­je­my na cien­kich t-shir­tach i cien­kich tka­ni­nach. Ma­szy­na mo­że nam wy­ciąć dziu­rę!!! Gra­nicz­na gru­bość ba­weł­ny to 160g/m2 lub grub­sza.
 8. Haft na ny­lo­nie, or­ta­lio­nie, po­lie­strze, z któ­rych uszy­to ubra­nia, np.: kurt­ki, wia­trów­ki, dre­sy, po­wo­du­je utra­tę wo­do­od­por­no­ści w miej­scu ha­ftu, wo­da prze­sią­ka po­dziu­ra­wio­ne jak si­to miej­sce
 9. Wiel­kość mak­sy­mal­na ha­ftu za­le­ży od wiel­ko­ści tam­bor­ka. Prze­cięt­ne jest to 15–20 cm.
 10. Haft wy­ma­ga do­brych i dro­gich ni­ci, któ­re się nie ze­rwą pod­czas ha­fto­wa­nia, bo ta­kie zda­rze­nie nisz­czy pro­dukt.
 11. Haft jest bar­dzo cza­so­chłon­ny, np.: cza­pecz­ka baseball’owa jest ha­fto­wa­na ok 20 mi­nut.
 12. Haft wy­ma­ga za­pa­su pła­skiej po­wierzch­ni bez szwów, pa­tek, zam­ków, kie­sze­ni, łą­cze­nia ma­te­ria­łów, któ­ra da się na­cią­gnąć na tam­bo­rek.
 13. Ha­ftu­jąc na go­to­wych pro­duk­tach z ka­ta­lo­gów – za­wsze ob­szar zna­ko­wa­nia jest ogra­ni­czo­ny. Ha­fty na nie­rów­nym pod­ło­żu są moż­li­we przed uszy­ciem pro­duk­tu, ale nie na go­to­wym pro­duk­cie z ka­ta­lo­gu. Jest to jed­nak sza­le­nie dro­gie. Przy­kład ko­szul­ki dru­ko­wa­nej od rę­kaw­ka do rę­kaw­ka.
 14. Za­wsze wy­ko­naj pró­bę!!!

Oszczę­dzić mo­że­my: re­du­ku­jąc wiel­kość ha­ftu i uprasz­cza­jąc lo­go, je­śli ma du­żo szcze­gó­łów.

Haft kom­pu­te­ro­wy – jest to bar­dzo trwa­ła me­to­da zna­ko­wa­nia przede wszyst­kim odzie­ży i tek­sty­liów (blu­zy, czap­ki, ob­ru­sy, ko­ce itp.). Do zna­ko­wa­nia wy­ko­rzy­stu­je się spe­cjal­ną ma­szy­nę haf­ciar­ską kom­pa­ty­bil­ną z kom­pu­te­ro­wym pro­gra­mem haf­ciar­skim, w któ­rym two­rzo­ny jest pro­jekt zna­ko­wa­nia. Pro­gram haf­ciar­ski wy­ko­nać moż­na wy­ko­rzy­stu­jąc pro­jek­ty gra­ficz­ne do­star­czo­ne przez Klien­ta w róż­nych for­ma­tach (np. JPG, bmp, GIF, PDF itp.). Uzy­skać moż­na nie­ty­po­we efek­ty (3D, błysz­czą­ce, ognio­od­por­ne), któ­re od­por­ne są na pra­nie, ście­ra­nie, pra­so­wa­nie.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl