Katalog Gifts and More

Ka­ta­log Gi­fts and Mo­re

Ka­ta­log MOB to glo­bal­ny gracz, kie­dyś pio­nier w bran­ży re­kla­mo­wej. Obec­nie ob­ni­żył ja­kość pro­duk­tów, a tak­że nie jest naj­lep­szym do­staw­cą we współ­pra­cy B2B. To po­łą­cze­nie mniej­szych firm ITD, ARKOKCF, stąd w sym­bo­lach pro­duk­tów do dziś po­zo­sta­ły ko­dy opar­te na skró­tach KC, IT, AR, a ostat­nio wpro­wa­dzo­ny zo­stał rów­nież skrót MO. Ka­ta­log za­wie­ra nie tyl­ko tzw. „mo­re than gi­fts”, ale rów­nież pro­ste upo­min­ki prze­zna­czo­ne do ozna­ko­wa­nia. Znaj­dzie­cie tu­taj ze­gar­ki, kub­ki, ple­ca­ki, tor­by, fi­li­żan­ki, pa­ra­so­le, ręcz­ni­ki, ak­ce­so­ria ku­chen­ne i spor­to­we. Fir­ma po­sia­da dwa ma­ga­zy­ny – w Pol­sce i Ho­lan­dii – stąd moż­li­wość do­sta­wy w cią­gu 24 go­dzin, a to­war pro­du­ko­wa­ny jest w Bar­ce­lo­nie, Bar­ne­veld i Ha­no­wer.

Gadżety z katalogu Gifts and More

Ga­dże­ty z ka­ta­lo­gu Gi­fts and Mo­re

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl