Na katalog Xindao 2017 warto poświęcić więcej uwagi. To coraz mocniejszy gracz na europejskim rynku gadżetów. Gwarantuję, że zatrzymacie się nad nim na dłużej. Ten katalog naprawdę cieszy oczy.

Holenderski katalog Xindao jest obecny na europejskim rynku od 30 lat i od zawsze oferował wysoką jakość i przemyślane kolekcje. Początkowo kojarzony był z asortymentem outdoor (torby, plecaki, pledy) oraz szeroką gamą przyborów: (scyzoryków, multinarzędzi i otwieraczy), jednak w ostatnich latach zaszła wyraźna rewolucja w asortymencie, a w ślad za nią wielki sukces tego dostawcy.

Z god­ną po­dzi­wu kon­se­kwen­cją, Xin­dao uda­je się co ro­ku wy­pusz­czać co­raz lep­szy ka­ta­log. Nie ina­czej jest w ro­ku 2016. Co­raz od­waż­niej­sze pro­po­zy­cje, atrak­cyj­ny de­sign i so­lid­na ja­kość spra­wia­ją, że z ka­ta­lo­gu bi­je ma­gen­tyzm i moc­no wy­róż­nia się od kon­ku­ren­tów. Je­śli do­dam, że ce­ny są w za­się­gu Wa­szych bu­dże­tów, to ma­my już w kom­ple­cie wszyst­ko, co zde­cy­du­je o suk­ce­sie Xin­dao w ro­ku 2016. Aż się cie­szę na myśl, że bę­dzie­my go Wam pro­po­no­wać – i to z czy­stym su­mie­niem.

katalog XinDao - targi

ka­ta­log Xin­Dao – tar­gi

katalog XinDao - PSI Show 2017

ka­ta­log Xin­Dao – PSI Show 2017

Kil­ka zdań na za­chę­tę: ofer­tę otwie­ra­ją ak­ce­so­ria do smart­pho­nów i ta­ble­tów. Ni­by nic, ale co po­wie­cie na Ro­bo­ta APP ste­ro­wa­ne­go za po­mo­cą apli­ka­cji na smart­fo­na? Al­bo na oku­la­ry do wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści i ka­me­ry spor­to­we ty­pu Go­Pro? Na ko­lej­nych stro­nach ro­bi się jesz­cze cie­ka­wiej: ża­rów­ki z gło­śni­kiem, stro­wa­ne przez Blu­eto­oth, ka­me­ry Wi­Fi, smart­ban­dy po­wer­ban­ki. Efekt WOW za­pew­nio­ny. Piek­nie wy­da­ny ka­ta­log przy­jem­nie sie oglą­da i chęt­nie do nie­go wra­ca. Ob­ser­wu­ję wy­raź­ny wzrost Wa­sze­go za­in­te­re­so­wa­nia tym ka­ta­lo­giem i słusz­nie. Pro­duk­ty się sa­me bro­nią, ko­lelk­cje prze­my­śla­ne, świe­że i spój­ne. Ech, że­by wszy­scy szli tym tro­pem.

Co cie­ka­we, Xin­dao sprze­da­je część ga­dże­tów pod swo­imi au­tor­ski­mi mar­ka­mi, pre­zen­tu­ją­cy­mi kom­ple­men­tar­ne kon­cep­ty mar­ke­tin­go­we, skła­da­ją­cych sie na ofer­tę fir­my:

  1. XDde­sign - ory­gi­nal­ne i prak­tycz­ne ga­dże­ty co­dzien­ne­go użyt­ku
  2. XDap­pa­rel – wy­so­kiej ja­ko­ści kurt­ki re­kla­mo­we wy­two­rzo­ne wg za­sad CSR
  3. Swis­sPe­ak – scy­zo­ry­ki, mul­ti­na­rzę­dzia o du­żej wy­trzy­ma­ło­ści

Na do­sta­wę ga­dże­tów Xin­dao nie po­win­ni­śmy cze­kać dłu­żej niż ty­dzień. Ma­ga­zy­ny są uzu­peł­nia­ne na bie­żą­co, więc pro­ble­my z do­stęp­no­ścia­mi (choć się zda­rza­ją) nie są od­czu­wal­ne, je­śli pla­nu­je­my za­ku­py z kil­ku­ty­go­dnio­wym wy­prze­dze­niem. Xin­dao sto­su­je cha­rak­te­ry­stycz­ną sym­bo­li­kę: P123.456 (li­ter­ka P, po kó­rej na­stę­pu­ją dwa trzy­cy­fro­we in­dek­sy po­dzie­lo­ne krop­ką), po czym ła­two zi­den­ty­fi­ko­wać ka­ta­log. Naj­cie­kaw­sze ga­dże­ty mo­że­cie obej­rzeć w za­kład­ce Ga­dże­ty Xin­Dao w na­szym pro­mo­sho­pie.

Na za­koń­cze­nie kil­ka fo­tek ze stycz­nio­we­go PSI Show 2016 w Dus­sel­dor­fie, gdzie Xin­dao po­rwał tłu­my pre­zen­ta­cją naj­now­szej ko­lek­cji ga­dże­tów. Ma­ło te­go – pro­jekt Xin­dao po­sia­da wiel­ką wi­zję roz­wo­ju zrów­no­wa­żo­ne­go CSR z uwzględ­nie­niem eko­lo­gii ja­ko prio­ry­te­tu roz­wo­ju ofer­ty w naj­bliż­szej przy­szło­ści (do 2020 ro­ku), ja­kiej na próż­no szu­kać wśród in­nych do­staw­ców ga­dże­tów. Co po­wie­cie na cał­ko­wi­tą re­zy­gna­cję z pa­pie­ro­wych ka­ta­lo­gów w naj­bliż­szej przy­szło­ści? Ko­niecz­nie zaj­rzyj­cie TUTAJ. Ro­bi bar­dzo po­zy­tyw­ne wra­że­nie i my­ślę, że te­go ty­pu kro­ki pod­jąć bę­dą mu­sie­li in­ni do­staw­cy.

gadżety świąteczne XinDao

ga­dże­ty świą­tecz­ne Xin­Dao

XinDao na PSI Show 2016

żró­dło: xin­dao

12487127_1179595065401611_7869043236387720747_o 12491816_1179595055401612_4935627833558845735_o 12605537_1179595058734945_7769888058502571319_o 12525665_1179595012068283_149046109024137259_o 12513552_1179595008734950_4310411216183616159_o 12471823_1179595015401616_6812710806801814216_o

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl