Poważne konferencje nie mogą odbyć się bez materiałów reklamowych. Mało tego: wręczanie uczestnikom pakietów zawierających gadżety reklamowe (obok materiałów promocyjnych) jest przyjętym standardem. Wielkim błędem i nietaktem byłoby tego nie zrobić. Sezon konferencyjny trwa od jesieni do wiosny – to wtedy najczęściej organizujemy lub uczestniczymy w niezliczonych spotkaniach, sympozjach i seminariach. Gadżety, jakie zapewnimy gościom powinny spełniać dwa podstawowe warunki: być przydatne w trakcie wydarzenia oraz na tyle atrakcyjne, by gość chciał je zabrać ze sobą i traktować jako użyteczną pamiątkę.

Im bardziej prestiżowy event, tym większą wagę organizator przywiązuje do tego, jakie gadżety reklamowe wręczy gościom. Niekiedy mogą to być drogie prezenty – ekskluzywne pióra, nowoczesne powerbanki, a nawet zegarki. Warto jednak pamiętać, że najbardziej liczy się pomysł i to oryginalny upominek reklamowy najgłębiej zapadnie w pamięć. Dobrym pomysłem będzie więc np. oryginalny wizytownik, który będzie kojarzył się z tematem konferencji lub specyfiką organizatora, gadżety antystresowe – piłki, kolorowanki etc., które można wrzucić do torby i udawać się z nimi na kolejne szkoleniowo-biznesowe podboje.

A sko­ro już ma­ją po­dró­żo­wać mię­dzy ko­lej­ny­mi spo­tka­nia­mi i do­brze wspo­mi­nać kon­kret­ne wy­da­rze­nie, moż­na do kon­fe­ren­cyj­nych su­we­ni­rów do­rzu­cić np. ter­mos re­kla­mo­wy lub ku­bek ter­micz­ny z lo­go. Cie­płe na­po­je to nie­oce­nio­ny kom­pan po­dró­ży. Je­śli pod­czas sym­po­zjum spo­dzie­wa­my się go­ści z ca­łe­go kra­ju lub na­wet zza gra­ni­cy, do tecz­ki z lo­go kon­fe­ren­cji mo­że­my śmia­ło do­rzu­cić też lo­kal­ny ga­dżet lub po­my­sło­wą in­for­ma­cję na te­mat mia­sta czy re­gio­nu, w któ­rym wy­da­rze­nie ma miej­sce. Za­po­mi­na­my, jak mi­łe sko­ja­rze­nia bu­dzą zwy­kłe, „sta­ro­mod­ne” pocz­tów­ki. Pocz­tów­ka opa­trzo­na in­for­ma­cją na te­mat mia­sta i sa­mej kon­fe­ren­cji mo­że być bar­dzo do­brze ode­bra­na ja­ko ga­dżet re­kla­mo­wy.

Przy­go­to­wu­jąc se­ty po­da­run­ko­we na kon­fe­ren­cję war­to za­wsze od­nieść się za­rów­no do te­ma­tu spo­tka­nia, jak i do­ce­lo­we­go od­bior­cy. Je­śli za­kła­da­my obec­ność osób bę­dą­cych ro­dzi­ca­mi, moż­na śmia­ło za­pa­ko­wać pre­zen­ty, któ­re, za­bra­ne do do­mu, zo­sta­ną na­tych­miast za­go­spo­da­ro­wa­ne. A szczę­śli­wy ro­dzic (któ­ry ma od ra­zu upo­mi­nek dla dziec­ka), nie za­po­mni nam te­go. Za każ­dym ra­zem, gdy zo­ba­czy lo­go na­dru­ko­wa­ne na puz­zlach, kred­kach czy kloc­kach, bę­dzie pa­mię­tał mi­ły gest. Im le­piej za­pad­nie­my w pa­mięć uczest­ni­kom kon­fe­ren­cji – tym więk­sza szan­sa, że wró­cą na ko­lej­ne na­sze even­ty, a być mo­że za­bio­rą też ko­le­gów po fa­chu.

Pod­sta­wo­wy ze­staw ga­dże­tów re­kla­mo­wych na ta­kich spo­tka­niach to przy­bo­ry pi­śmien­ni­cze: dłu­go­pis, no­tes re­kla­mo­wy, ale tak­że tecz­ka kon­fe­ren­cyj­na czy tor­ba re­kla­mo­wa, czy­li coś, w czym uczest­nik kon­fe­ren­cji wy­god­nie prze­nie­sie okre­ślo­ne ma­te­ria­ły. Co wię­cej mo­że się przy­dać? Oczy­wi­ście – pod­ręcz­na pa­mięć usb, czy­li – pen­dri­ve z lo­go wy­da­rze­nia.

Ist­nie­je że­la­zny ze­staw kon­fe­ren­cyj­ny:

  1. Tor­by re­kla­mo­we sta­no­wią­ce opa­ko­wa­nie pa­kie­tu. Mo­gą być pa­pie­ro­we (dru­ko­wa­ne lub na­dru­ko­wa­ne), ba­weł­nia­ne lub po­lie­stro­we. War­to zwró­cić uwa­gę, by swo­bod­nie zmie­śi­ły się w niej ma­te­ria­ły kon­fe­ren­cyj­ne: ma­te­ria­ły dru­ko­wa­ne (ka­ta­lo­gi, książ­ki, ulot­ki, wi­zy­tów­ki, tecz­ki ofer­to­we – zwy­kle nie więk­sze niż for­mat A4) i po­zo­sta­łe ga­dże­ty re­kla­mo­we.
  2. Dłu­go­pi­sy re­kla­mo­we z na­dru­kiem lo­go i na­zwy even­tu. Pod­sta­wo­wym mo­de­lem jest nie­sły­cha­nie po­pu­lar­ne dłu­go­pi­sy me­ta­lo­we z gra­we­rem z ko­lek­cji Mil­le­nium: Co­smo, i in­ne, acz­kol­wiek z ory­gi­nal­no­ścią nie ma­ją wi­le wspól­ne­go juz od daw­na.
  3. Smy­cze re­kla­mo­we.Daw­no mi­nę­ły cza­sy, gdy smycz re­kla­mo­wa cie­szy­ła klien­tów. Dziś to przede wszyst­kim no­śnik in­for­ma­cji o wy­da­rze­niu, a nie upo­mi­nek re­kla­mo­wy. O su­ce­sie smy­czy ja­ko ga­dże­tu de­cy­du­je za­tem je­go na­druk, czy­li pro­jekt gra­ficz­ny. Smy­cze dru­ku­je­my naj­czę­ściej me­to­dą sub­li­ma­cji, co dla Was ozna­cza brak ogra­ni­czeń w ilo­ści za­sto­so­wa­nych ko­lo­rów. War­to jed­nak nie szar­żo­wać, bo pro­jek­ty za­wie­ra­ją­ce zdję­cia lub roz­bu­do­wa­ną gra­fi­kę z du­żą ilo­ścią szcze­gó­łów nie bę­dą wy­glą­da­ły na tka­ni­nie smy­czy zbyt ko­rzyst­nie. Smy­cze re­kla­mo­we w pę­tli ma­ją oko­ło 88cm dłu­go­ści, je­że­li zaś cho­dzi o sze­ro­kość to do dys­po­zy­cji ma­my 1cm (bar­dzo wą­ska), 1,5cm (cza­sem wy­star­cza) oraz 2cm (naj­czę­ściej spo­ty­ka­na), róż­nią­ce sie od sie­bie oczy­wi­ście i ce­ną, i po­wierzch­nią na­dru­ku.
  4. Iden­ty­fi­ka­to­ry dla go­ści przy­cze­pia­ne al­bo na smycz, al­bo na ubra­nie. Mu­szę przy­znać, że est to czę­sto za­nie­dby­wa­ny ele­ment. Or­ga­ni­za­to­rzy de­cy­du­ją sę na za­kup naj­tań­szych, i – co tu ukry­wać – by­le ja­kich iden­ty­fi­ka­to­rów, z do­syć na­iw­ną in­ten­cją, że uczest­ni­cy bę­dą prze­szczę­śli­wi, gdy je bę­dą na so­bie wie­szać. Nie­ste­ty, wie­le z nich lą­du­je w kie­sze­ni. A szko­da, bo ele­ganc­kie iden­ty­fi­ka­to­ry
  5. Upo­min­ki oso­bi­ste dla go­ści kon­fe­ren­cji. Wszyst­kie po­wyż­sze ele­men­ty ze­sta­wu ma­ją cha­rak­ter biu­ro­wo-in­for­ma­cyj­ny, stąd war­to za­dbać, by w pa­kie­cie zna­lazł się rów­nież jakś mi­ły ak­cent w po­sta­ci ga­dże­tu oso­bi­ste­go dla go­ścia kon­fe­ren­cji. O ile war­to, by ga­dżet na­wią­zy­wał do te­ma­ty­ki wy­da­rze­nia, i tak naj­czę­ściej klien­ci wy­bie­ra­ją kub­ki i fi­li­żan­ki z na­dru­kiem, kub­ki ter­micz­ne, wi­zy­tow­ni­ki re­kla­mo­we, bre­locz­ki me­ta­lo­we, cza­sem me­ta­lo­we otwie­ra­cze do li­stów. No i nie­śmier­tel­ne pendrive’y re­kla­mo­we USB, któ­re ostat­nio ustę­pu­ją miej­sca in­nej drob­nej elek­tro­ni­ce, ta­kiej jak po­wer­ban­ki re­kla­mo­we, prze­dłu­ża­cze i hu­by USB.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl