Ga­dże­ty dla dzie­ci
Obudź dzie­cię­cą ra­dość

Nikt nie cie­szy się, jak dziec­ko. A każ­dy by chciał – spraw­my więc, by każ­dy mógł.

Promokids.pl - upominki reklamowe dla dzieci

upo­min­ki i ga­dże­ty re­kla­mo­we dla dzie­ci

Ga­dże­ty re­kla­mo­we dla dzie­ci to wy­jąt­ko­wo spryt­ne na­rzę­dzie. W do­ro­słym obu­dzą sen­ty­men­tal­ne wspo­mnie­nia, a dziec­ko po pro­stu ucie­szą. Je­den upo­mi­nek re­kla­mo­wy wy­star­czy, by zre­ali­zo­wać kil­ka za­dań. War­to ująć w pla­nie pro­mo­cji coś dla „na­szych mi­lu­siń­skich” ;).

 

Co mo­że­my zro­bić dla dzie­ci (i do­ro­słych)? Cof­nij­my się do cza­su, kie­dy wszyst­ko by­ło moż­li­we! Co­kol­wiek wy­bie­rze­my, na­wet naj­bar­dziej od­le­głe­go od za­sad­ni­czej dzia­łal­no­ści fir­my, bę­dzie ra­do­ścią dla dzie­cia­ków. A uśmiech dziec­ka to pre­zent dla ro­dzi­ca. Więc pre­zent jest je­den, a war­to­ści – kil­ka.

 

Kla­sy­ka spraw­dzi się za­wsze – na­wet ode­rwa­na od kon­tek­stu: ba­lo­ni­ki, kub­ki, ma­skot­ki, cza­pecz­ki,  dmu­cha­ne pił­ki czy re­kla­mo­we ga­dże­ty do pły­wa­nia… przy­da­dzą się w po­dró­ży, na wa­ka­cjach, spa­ce­rze.  Do kla­sy­ki za­li­cza­ją się też, oczy­wi­ście, sło­dy­cze re­kla­mo­we.

 

W do­bie mo­dy na re­tro – war­to tak­że się­gnąć pa­mię­cią wstecz – po­szu­kać mo­ty­wów dzie­ciń­stwa sa­mych klien­tów. Je­śli klient do­ra­stał w cza­sach Bol­ka i Lol­ka czy „Za­cza­ro­wa­ne­go ołów­ka” – mo­że war­to od­wo­łać się do tych ty­tu­łów i po­sta­ci? Moż­na wy­ko­rzy­stać ofi­cjal­ną li­cen­cję tych daw­nych kre­skó­wek al­bo od­wo­łać się do nich po­przez wy­ko­rzy­sta­nie wy­bra­nych mo­ty­wów (np. wspo­mnia­ne­go już za­cza­ro­wa­ne­go ołów­ka).

 

Moż­na też się­gnąć po naj­now­sze tren­dy – rów­nież łą­czą­ce po­ko­le­nia. Ja­kie? Kred­ki i ko­lo­ro­wan­ki – to je­den z ga­dże­tów, któ­re kró­lu­ją obec­nie i są na to­pie. Lu­dzie ku­pu­ją ca­łe ze­sta­wy od­stre­so­wu­ją­cych wzo­rów, któ­rym sa­mo­dziel­nie trze­ba nadać ko­lor. Przy od­po­wied­niej aran­ża­cji – moż­na wy­pro­du­ko­wać ga­dżet z czę­ścią uciech dla dzie­ci – prost­sze, bar­dziej od­po­wia­da­ją­ce im wzo­ry, oraz czę­ścią dla do­ro­słych – być mo­że bar­dziej skom­pli­ko­wa­na za­ba­wa po­zwo­li na mo­ment od­dać się przy­jem­no­ściom, za­po­mnieć o bo­żym świe­cie, za­to­pić we wspo­mnie­niach. Co istot­ne – ta­kie upo­min­ki mo­gą być też za­pro­sze­niem do spę­dze­nia cza­su wspól­nie z dziec­kiem. Klient do­ce­ni te­go, kto był mo­ty­wa­to­rem ta­kie­go dzia­ła­nia.

 

Ga­dże­ty re­kla­mo­we dla dzie­ci to świet­ny po­mysł nie­mal dla każ­dej bran­ży – np. po­przez mo­de­le do skle­ja­nia lub ze­sta­wy żoł­nie­rzy­ków w cu­sto­mo­wych opa­ko­wa­niach – to do­bry po­mysł, któ­rym mo­że­my prze­ka­zać war­to­ści bran­ży pro­jek­to­wej, bu­dow­la­nej, kon­struk­tor­skiej.

 

Kto NIE po­wi­nien ich ro­bić? Bran­ża ty­to­nio­wa lub al­ko­ho­lo­wa – to zde­cy­do­wa­nie nie jest nadaw­ca ko­mu­ni­ka­tu do dzie­ci, na­wet po­przez ro­dzi­ców.

Ga­dże­ty dla dzie­ci to te­mat kon­tro­wer­syj­ny. Czy to mo­ral­ne do­cie­rać do do­ro­słych kon­su­men­tów po­przez dzie­cię­cą uf­ność i ra­dość? Czy upo­mi­nek z na­dru­kiem dla dziec­ka to nie spo­sób na do­ro­słe­go?  Na szczę­ście, oka­zu­je się wiel­kie pry­wat­ne fir­my za­cho­wu­ją umiar.  Naj­wdzięcz­niej­szy­mi klien­ta­mi na dzie­cię­ce ga­dże­ty re­kla­mo­we są szko­ły, przed­szko­la, gim­na­zja oraz li­cea, a nie glo­bal­ne kon­cer­ny pro­duk­tów kon­sump­cyj­nych. To cie­szy i nas … i dzie­ci ! To faj­ne dla mło­de­go czło­wie­ka do­stać upo­mi­nek re­kla­mo­wy, tro­feum, na­gro­dę lub fant od szko­ły do któ­rej uczęsz­cza. Nic tak nie mo­ty­wu­je i in­te­gru­je, a sam pre­zent z na­dru­kiem zo­sta­nie za­pa­mię­ta­ny na dłu­go.

Z uwa­gi na cha­rak­te­ry­stycz­ny pro­fil klien­tów z bran­ży edu­ka­cyj­nej, wy­dzie­li­li­śmy spe­cjal­ny sklep z upo­min­ka­mi re­kla­mo­wy­mi dla dzie­ci. Znaj­dą tam Pań­stwo wy­łącz­nie spraw­dzo­ne pro­po­zy­cje: kred­ki, ołów­ki, piór­ni­ki, gry za­ba­wy i ła­mi­głów­ki, ar­ty­ku­ły spor­to­we, ma­skot­ki i du­żo in­nych ko­lo­ro­wych gi­ftów. Za­pra­sza­my do na­sze­go Sa­lo­nu w Szcze­ci­nie, gdzie moż­na obej­rzeć więk­szość pre­zen­to­wa­nych pro­duk­tów.

Pro­duk­ty pro­mu­ją­ce fir­mę w po­sta­ci ma­te­ria­łów szkol­nych dla po­ciech.

Prze­wa­ża­ją­ca więk­szość ga­dże­tów mar­ke­tin­go­wych, któ­re pro­po­no­wa­ne są dla firm to pro­duk­ty wła­ści­we dla do­ro­słych. Je­że­li tym­cza­sem pro­fil przed­się­bior­stwa bli­ski jest naj­młod­szym war­to za­sta­no­wić się nad tym, czy nie bar­dziej od­po­wied­nio by­ło­by ku­pić ak­ce­so­ria re­kla­mo­we stric­te de­dy­ko­wa­ne po­cie­chom. Dzię­ki te­mu ro­dzi­ce po­ciech wy­wnio­sku­ją, że fir­ma w rze­czy­wi­sto­ści dba o ich po­trze­by w od­po­wied­nim stop­niu. Ta­ki gest na pew­no bę­dzie ade­kwat­nie do­ce­nio­ny na­tu­ral­nie pod wa­run­kiem, że ar­ty­ku­ły re­kla­mo­we dla dzie­ci bę­dą w spo­sób od­po­wied­ni wy­bra­ne. Nie po­win­ny to być by­le ja­kiej ja­ko­ści dłu­go­pi­sy bądź ołów­ki, choć w sy­tu­acji bra­ku fun­du­szy wska­za­ne jest na nie po­sta­wić. Naj­le­piej tym­cza­sem spraw­dzą się ta­kie ar­ty­ku­ły pro­mo­cyj­ne jak ze­sta­wy mar­ke­rów bądź dłu­go­pi­sów. Atrak­cyj­nym wy­bo­rem bę­dą tak­że ak­ce­so­ria do za­ba­wy dla na­sto­let­nich dzie­ci ta­kie jak tu­dzież bier­ki czy puz­zle. Po­sta­wić moż­na na­wet na skar­bon­ki, t-shir­ty dla dzie­ci, piór­ni­ki lub no­te­sy. Wy­bór jest w rze­czy­wi­sto­ści nie­ogra­ni­czo­ny je­że­li cho­dzi o przy­stęp­ność do­dat­ków dla naj­młod­szych. Prze­waż­nie fir­my ogra­ni­cza tyl­ko i wy­łącz­nie bu­dżet.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl