Katalog m-collection

Znany doskonale na polskim rynku katalog looking prezentujący gadżety – m-collection to jeden z największych dostawców reklamowych w Europie, działający również w Niemczech, a także w Hiszpanii, Holandii, Szwecji, na Węgrzech, no i w Polsce. Siedziba firmy znajduje się koło Wrocławia razem z nowoczesną drukarnią oraz magazynem. Dostawca realizuje import poprzez biura w Szanghaju i Hong Kongu, a także obsługuje zamówienia niestandardowe u dostawców na Dalekim Wschodzie na podstawie usługi Direct Asia.

Ka­ta­log za­wie­ra ga­dże­ty re­kla­mo­we dla dzie­ci, bu­dow­la­ne, me­dycz­ne, do smart­fo­nów, eko­lo­gicz­ne, spor­to­we, szkol­ne, kub­ki, a tak­że odzież.

W ka­ta­lo­gu znaj­dzie­cie tak­że pro­duk­ty wy­so­kiej ja­ko­ści z ory­gi­nal­nym de­si­gnem i wzo­rem. Skła­da się na nie 5 zróż­ni­co­wa­nych ma­rek. Fer­ra­ghi­ni to luk­su­so­wa li­nia ga­dże­tów re­kla­mo­wych, w więk­szo­ści wy­ko­ny­wa­nych ręcz­nie port­fe­li, ze­sta­wów pi­śmien­ni­czych, pa­ra­so­li, ele­ganc­kich to­reb po­dróż­ni­czych oraz wy­so­kiej ja­ko­ści ar­ty­ku­łów biu­ro­wych. Mark Twa­in to uni­ka­to­wa ko­lek­cja ze­sta­wów pi­śmien­ni­czych, te­czek, to­reb po­dróż­nych i na lap­to­py sy­gno­wa­nych na­zwi­skiem zna­ne­go pi­sa­rza. Kla­sycz­ne wzo­ry, es­te­ty­ka i ja­kość prze­kła­da­ją się na do­brą ce­nę każ­de­go pro­duk­tu. Mar­kę Cri­sMa Own De­sign wy­róż­nia­ją nie­ba­nal­ne wzo­ry kal­ku­la­to­rów, dłu­go­pi­sów, za­kre­śla­czy, a tak­że wa­li­zek, kra­wa­tów, ze­sta­wów do ma­ni­cu­re, ze­ga­rów i ple­ca­ków. Wa­ka­cyj­ną mar­ką jest The Ma­ri­na z ma­ry­ni­stycz­ny­mi mo­de­la­mi to­reb po­dróż­nych. 7 Ce­ra­mics wy­róż­nia się w ce­ra­mi­ce re­kla­mo­wej, pro­duk­cji bar­dzo pro­stych, mi­ni­ma­li­stycz­nych wi­zu­al­nie kub­ków prze­zna­czo­nych do na­dru­ku. Se­rie to­reb o roż­nym prze­zna­cze­niu oraz ple­ca­ków ofe­ru­je mar­ka M-Col­lec­tion, obec­na na ryn­ku od po­nad 10 lat.  Oprócz po­wyż­szych, Pro­mo­tio­nal Pro­ducts in Lo­ok 2015 jest tak­że dys­try­bu­to­rem dłu­go­pi­sów i piór ma­rek Her­litz, Pe­li­kanDi­plo­mat. M-col­lec­tion jest ka­ta­lo­giem roz­le­głym i prze­kro­jo­wym. Je­śli chcie­li­by­ście po­oglą­dać cie­ka­we ga­dże­ty, któ­re wy­bra­li­śmy dla Was kie­ru­jąc się po­pu­lar­no­ścią na pol­skim ryn­ku, zaj­rzyj­cie do na­sze­go skle­pu i ka­te­go­rii Ga­dże­ty M-col­lec­tion

Pro­mo­tio­nal po­sia­da bar­dzo do­brą ja­kość wszyst­kich swo­ich pro­duk­tów, a tak­że szyb­ki i do­stęp­ny ser­wis ofe­ru­ją­cy ce­ny spe­cjal­ne dla sprze­da­ży hur­to­wej. Szyb­ka do­sta­wa oraz brak pro­ble­mów z uwzględ­nia­niem re­kla­ma­cji za­pew­nia sta­ły prze­pływ klien­tów w wie­lu fir­mach re­kla­mo­wych. Pro­duk­ty ła­two roz­po­znać po 5-cio cy­fro­wym sym­bo­lu.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl