Eko Gadżety ekologiczne

Eko Ga­dże­ty eko­lo­gicz­ne

Upo­min­ki eko­lo­gicz­ne to te­mat co­raz czę­ściej obec­ny w bran­ży re­kla­mo­wej. Cięż­ko stwier­dzić, czy to tyl­ko mo­da, czy trwa­ły efekt wzro­stu świa­do­mo­ści eko­lo­gicz­nej na­sze­go spo­łe­czeń­stwa, a ści­ślej – firm i in­sty­tu­cji za­ma­wia­ją­cych ta­kie ga­dże­ty. Jak­kol­wiek, to po­zy­tyw­na zmia­na! Do­tąd więk­szość ka­ta­lo­go­wych ga­dże­tów by­ła pro­du­ko­wa­na Ma­de in Chi­na, gdzie (bądź­my szcze­rzy) trud­no o po­sza­no­wa­nie śro­do­wi­ska na­tu­ral­ne­go, że o stan­dar­dach obo­wią­zu­ją­cych w UE nie wspo­mnę.  W za­py­ta­niach od Klien­tów po­ja­wia się za­po­trze­bo­wa­nie na cer­ty­fi­ko­wa­ne, eko­lo­gicz­ne upo­min­ki re­kla­mo­we z na­dru­kiem. One z za­ło­że­nia, o któ­rym wcze­śniej pi­sa­łem, NIE SĄ Ma­de in Chi­na. Są pro­du­ko­wa­ne w Eu­ro­pie.

Ma­my więc po­dwój­ną ko­rzyść już na star­cie!

Po pierw­sze, na­sza pro­mo­cja nie szko­dzi śro­do­wi­sku, a po dru­gie pie­nią­dze nie od­pły­wa­ją do Kra­ju Środ­ka – zo­sta­ją w po­grą­żo­nej w kry­zy­sie Eu­ro­pie. Ale to nie ko­niec. Po trze­cie, eko­lo­gicz­ne ga­dże­ty cie­szą bar­dziej niż chiń­ska ta­nio­cha, ma­ją więk­szą war­tość w oczach Od­bior­ców oraz głę­bo­kie prze­sła­nie spo­łecz­ne. Każ­da or­ga­ni­za­cja, któ­ra chce być po­strze­ga­na ja­ko po­waż­na, od­po­wie­dzial­na i no­wo­cze­sna, mu­si wziąć to so­bie do ser­ca. Dla­te­go ga­dże­ty eko­lo­gicz­ne ma­ją wiel­ką war­tość mar­ke­tin­go­wą, któ­ra jest ab­so­lut­nie nie­do­ce­nia­na !

Każ­dy Klient kor­po­ra­cyj­ny, za­ma­wia­ją­cy ga­dże­ty re­kla­mo­we, chciał­by, by je­go upo­min­ki sta­ły się kul­to­wym, po­żą­da­nym i sze­ro­ko oma­wia­nym przed­mio­tem, któ­ry bę­dzie bu­do­wał je­go po­zy­tyw­ny wi­ze­ru­nek. Pro­duk­ty eko­lo­gicz­ne z na­dru­kiem speł­nią te ma­rze­nia. Nie ma lep­sze­go spo­so­bu.

Za­pra­sza­my Pań­stwa po praw­dzi­we, eko­lo­gicz­ne ga­dże­ty i upo­min­ki pro­mo­cyj­ne z na­dru­kiem. Na­sze pro­duk­ty po­sia­da­ją mię­dzy­na­ro­do­we cer­ty­fi­ka­ty po­twier­dza­ją­ce ich eko­lo­gicz­ne po­cho­dze­nie. Są to: cer­ty­fi­kat FSC (Fo­rest Ste­ward­ship Co­ucil) po­twier­dza­ją­cy od­po­wie­dzial­ną i eko­lo­gicz­ną go­spo­dar­kę le­śną dla pro­duk­tów z wy­ko­na­nych drew­na, cer­ty­fi­kat Blue An­gel (Blaue En­gel, Błę­kit­ny Anioł) po­twier­dza­ją­cy ma­łą uciąż­li­wość pro­duk­tów dla śro­do­wi­ska na­tu­ral­ne­go, Car­bon Neu­tral, Eco Ga­ran­tie, Gre­en Se­al, OK Com­post, PEFC, RECS, Wind­po­wer, Nor­dic Swan oraz Nor­dic Eco­la­bel, Fa­ir Tra­de, Fa­ir We­ar, Oeko Tex Stan­dard 100, EU Flo­wer, Na­sze pro­duk­ty są bio­de­gra­do­wal­ne, or­ga­nicz­ne lub po­cho­dzą z re­cy­klin­gu: z ma­ku­la­tu­ry, drew­na, prze­two­rzo­nych two­rzyw, mącz­ki ku­ku­ry­dzia­nej, pa­pie­ru eko­lo­gicz­ne­go. Wszyst­kie urzą­dze­nia tech­nicz­ne są wo­do­osz­częd­ne, ener­go­osz­częd­ne i są za­si­la­ne za po­mo­cą zie­lo­nej ener­gii: na dy­na­mo lub so­lar­nie – na ba­te­rie sło­necz­ne. Ofe­ru­je­my rów­nież usłu­gi po­li­gra­ficz­ne, któ­re świad­czy­my w spo­sób przy­ja­zny dla śro­do­wi­ska, przy wy­ko­rzy­sta­niu eko­lo­gicz­nych pół­pro­duk­tów, ta­kich jak: far­by eko­lo­gicz­ne, pa­pier eko­lo­gicz­ny, of­f­se­to­wy, po­wle­ka­ny i ozdob­ny. Wy­ko­nu­je­my z nie­go ko­per­ty, bro­szu­ry, fol­de­ry, ulot­ki, pa­pie­ry fir­mo­we, ka­len­da­rze, wi­zy­tów­ki, kart­ki, na­klej­ki, tecz­ki, ofer­tów­ki i wie­le in­nych. Ga­dże­ty wy­ko­na­ne są z na­tu­ral­nych ma­te­ria­łów: kwa­li­fi­ko­wa­nej ba­weł­ny or­ga­nicz­nej, lnu, bam­bu­sa, alg, bio-pla­sti­ku, ce­lu­lo­zy, ce­ra­mi­ki, fil­cu, eko-skó­ry, ju­ty, ko­no­pi, kor­ka, ku­ku­ry­dzy, ma­ku­la­tu­ry, non-wo­ven, płót­na, itp.

Pi­szę o tym tak wy­czer­pu­ją­co, po­nie­waż to wła­śnie ich skład, pro­ces wy­twór­czy, czy­ste tech­no­lo­gie pro­duk­cji, kon­cep­cja i fi­lo­zo­fia to­wa­rzy­szą­ca pro­du­cen­tom, mo­gą być czę­ścią Pań­stwa prze­ka­zu mar­ke­tin­go­we­go, któ­ry… zdzia­ła cu­da.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl