avenue_bullet_label

Screenshot - 24.01

Bullet, Avenue i Label to rodzina katalogów od jednego dostawcy – koncernu PF Concept. To bodaj największy dostawca gadżetów reklamowych na świecie, więc szerokość oferty i jej rozmach nie powinny nikogo dziwić. Polecam tę ofertę: gadżety sa dobre jakościowo, można znaleźć ciekawe propozycje i powalczyć o lepsze ceny, acz jeśli miałbym się do czego przyczepić, to napisłabym, że troszkę sprawdza się tu stara zasada: kto ma wszystko, ten jakby nie miał nic.

Mam tu na myśli dobór asortymentu. Bullet, Avenue i Label to katalogi, które skonstruowano z myślą o europejskich odbiorcach. I słusznie. Obawiam się jednak, że nie wszystkie gadżety zawarte w nic trafiają w polskie gusta. Nie wszystkie marki są nam znane. Nie każdy asortyment cieszy się u nas popularnością, za czym idzie określona polityka cenowa. W efekcie otrzymujemy fajną paczkę oryginalnych katalogów z gadżetami, z których spora część jest nie do przyjęcia dla polskiego klienta, a zwłaszcza te droższe. Czasem po prostu nie wiemy za co chcą od nas tak wysoką cenę i co w katalogach robią niektóre gadżety (np.: patelnie).  Całe szczęście, że gadżetów jest tak dużo, że na pewno coś dla siebie wybierzemy.

Omó­wię krót­ko po­szcze­gól­ne ka­ta­lo­gi:
  1. Ka­ta­log BULLET 2018 – to ka­ta­log tzw. low va­lue, za­wie­ra­ją­cy sze­ro­ki za­sób ar­ty­ku­łów o naj­bar­dziej ko­rzyst­nej re­la­cji ce­na – ja­kość, zwy­kle ta­nich dro­bia­zgów. Dla­te­go też znaj­dzie­cie tu drob­ne ak­ce­so­ria, ar­ty­ku­ły pi­śmien­ni­cze, gry, na­rzę­dzia, tor­by, dłu­go­pi­sy, pa­ra­so­le, bre­lo­ki i in­ne po­pu­lar­ne ga­dże­ty. Nie­skom­pli­ko­wa­ne, tra­dy­cyj­ne i ta­nie upo­min­ki, dzię­ki wy­so­kim sta­nom ma­ga­zy­no­wym w Pol­sce są za­wsze do­stęp­ne – wręcz bły­ska­wicz­nie i to w cał­kiem ni­skich ce­nach. To tro­che nie­do­ce­nio­ny ka­ta­log w Pol­sce, więc war­to do nie­go za­glą­dać, gdy po­suz­ku­je­my war­to­ści za ko­rzyst­ną ce­nę.
  2. Ka­ta­log AVENUE 2018 – w tym ka­ta­lo­gu znaj­dzie­cie pro­duk­ty na­sta­wio­ne na in­no­wa­cyj­ność, de­sign i ak­tu­al­ne tren­dy wzor­ni­cze. Moż­na tu zna­leźć cał­kiem wy­jąt­ko­we, mar­ko­we i ory­gi­nal­ne upo­min­ki z wyż­szej pół­ki np. ze­gar­ki, scy­zo­ry­ki, bre­lo­ki, ory­gi­nal­ne ar­ty­ku­ły do do­mu, biu­ra, a tak­że ga­dże­ty prze­zna­czo­ne do smar­fto­nów, ta­ble­tów i in­nych naj­now­szych tech­no­lo­gii. Ten ka­ta­log wy­raź­nie sta­wia na wła­sne mar­ki, w szcze­gól­no­ści te pre­zen­to­we, wy­róż­nia­ją­ce się wzor­nic­twem oraz ele­ganc­kim opa­ko­wa­niem. Znaj­dzie­cie tu­taj ta­kie mar­ki, jak: Mark­sman, Bal­ma­in, El­le­ven, Se­asons, Paul Bo­cu­se, Ja­mie Oli­ver, Par­ker, Wa­ter­man, Ro­tring, czy Sla­zen­ger. Ka­ta­log do­bry na ga­dże­ty re­kla­mo­we dla VI­Pów, pre­ze­sa i spe­cjal­nych, waż­nych od­bior­ców.
  3. Odzie­żo­wy ka­ta­log LABEL 2018 Ele­va­te oraz Sla­zen­ger to ka­ta­lo­gi obej­mu­ją­ce mar­ko­we tek­sty­lia re­kla­mo­we tak stan­dar­do­we, jak czap­ki, sza­li­ki, to­py, koń­cząc na spodniach, ka­mi­zel­kach, po­la­rach oraz kurt­kach. Ubra­nia są bar­dzo do­brej ja­ko­ści, prze­zna­czo­ne do co­dzien­ne­go użyt­ko­wa­nia opar­te na ta­kich mar­kach, jak eks­klu­zyw­na mar­ka Ele­va­te po­cho­dzą­ca z Ka­na­dy, Sla­zen­ger, czy US Ba­sic.

Pro­duk­ty z ka­ta­lo­gów BULLET, LEBEL, AVENUE zwy­kle ła­two roz­po­znać po cha­rak­te­ry­stycz­nym sym­bo­lu: 1+osiem cyfr; ubra­nia po­sia­da­ją do­dat­ko­wo li­te­rę w środ­ku.

Mo­żesz po­oglą­dać cy­fro­we wer­sje wszyst­kich oma­wia­nych ka­ta­lo­gów – klik­nij w po­niż­szy ban­ner.

katalogi Avenue Bullet Label

ka­ta­lo­gi Ave­nue Bul­let La­bel

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl