Akwa­for­ta (druk wklę­sły, kwa­so­ryt) to nie­prze­my­sło­wa me­to­da w tech­ni­ce dru­ko­wa­nia wklę­słe­go lub od­bit­ka z for­my dru­ko­wej, spo­rzą­dza­na z pły­ty cyn­ko­wej lub mie­dzia­nej. Na płyt­ce tej ry­su­nek jest wy­żło­bio­ny spe­cjal­ny­mi igła­mi lub ryc­la­mi, a na­stęp­nie wy­tra­wio­ny kwa­sem azo­to­wym bądź chlor­kiem że­la­za (w przy­pad­ku pły­ty mie­dzia­nej), po uprzed­nim po­kry­ciu po­wierzch­ni pły­ty war­stwą kwa­so­od­por­ną. Pro­ces ten moż­na kil­ka­krot­nie po­wta­rzać w ce­lu po­głę­bie­nia i po­sze­rze­nia kre­sek w ciem­nych par­tiach ry­sun­ku. Te par­tie, któ­re są już do­sta­tecz­nie wy­tra­wio­ne, za­bez­pie­cza­ne są la­kie­rem kwa­so­od­por­nym. Po wy­tra­wie­niu i wy­czysz­cze­niu, pły­tę po­kry­wa się dru­kar­ską far­bą. Od­bit­ki wy­ko­ny­wa­ne są na lek­ko zwil­żo­nym i sła­bo kle­jo­nym pa­pie­rze, uży­wa­jąc wklę­sło­dru­ko­wej pra­sy. Go­to­wa od­bit­ka przy­po­mi­na ry­su­nek piór­kiem. Naj­czę­ściej moż­na ją spo­tkać w po­sta­ci ilu­stra­cji w en­cy­klo­pe­diach bądź pod­ręcz­ni­kach.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, gra­wer i haft. Nie lu­bi­my się chwa­lić, ale do­star­czy­li­śmy ga­dże­ty fir­mo­we dla kil­ku­na­stu ty­się­cy Klien­tów w ca­łej Pol­sce i za gra­ni­cą. By­ło­by nam bar­dzo mi­ło współ­pra­co­wać rów­niez z To­bą.

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin – But­ter­fly Ga­dże­ty Re­kla­mo­we

Ale­ja Bo­ha­te­rów War­sza­wy 98 • 70–341 Szcze­cin • tel. 91 421 3677 • fax 91 883 5139

e-ma­il: info@promoshop.pl