Image
Agencja Reklamowa Butterfly • Al. Bohaterów Warszawy 98 • 70-341 Szczecin • Tel.: +48 91 421 36 77 • Fax: +48 91 88 35 139 • e-mail: info@promoshop.pl

SHOWROOM

Opi­nie na te­mat ka­ta­lo­gów z ga­dże­ta­mi re­kla­mo­wy­mi, a tak­że tar­gów i im­prez – do­wiedz się z któ­rych na­praw­dę war­to ko­rzy­stać, co ku­po­wać i gdzie by­wać. Za­nim po­świę­cisz ener­gię, pie­nią­dze i czas na wy­ciecz­kę na tar­gi, al­bo do do­sta­cwy, prze­czy­taj bez­stron­ne re­cen­zje naj­waż­niej­szych uczest­ni­ków i ak­tyw­no­ści w bran­ży ga­dże­tów z na­dru­kiem.

Gadżety Royal Design opinie
3 lata temu

Gadżety Royal Design opinie

Przez  • SHOWROOM

Pol­ski ka­ta­log z ga­dże­ta­mi re­kla­mo­wy­mi Roy­al De­sign to przy­kład na to, że Po­lak po­tra­fi sku­tecz­nie zmie­rzyć się z za­chod­nią kon­ku­ren­cją. Ro­dzin­na fir­ma z Gdań­ska z 25-let­nią tra­dy­cją stwo­rzy­ła wspa­nia­le do­pa­so­wa­ną do pol­skich gu­stów ko­lek­cję …
Wię­cej

Gadżety reklamowe Hiidea opinie
3 lata temu

Gadżety reklamowe Hiidea opinie

Przez  • SHOWROOM

To ka­ta­log bę­dą­cy li­de­rem wśród ar­ty­ku­łów pro­mo­cyj­nych w Por­tu­ga­lii, ale po­sia­da klien­tów w ca­łej Eu­ro­pie. Szcze­gól­nie po­pu­lar­ny jest na Pół­wy­spie Ibe­ryj­skim, gdzie fir­ma po­sia­da trzy z czte­rech biur. Mi­sją fir­my jest po­pra­wa wi­ze­run­ku …
Wię­cej

Gadżety Voyager opinie
3 lata temu

Gadżety Voyager opinie

Przez  • SHOWROOM

Ten ka­ta­log to nu­mer 1 w Pol­sce, z bie­żą­cym sta­nem ma­ga­zy­no­wym w Po­zna­niu i po­sia­da go prak­tycz­nie każ­da fir­ma re­kla­mo­wa. Za­mó­wio­ny to­war do­star­cza­ny jest już na dru­gi dzień i ma za­sto­so­wa­nie w kla­sycz­nych pro­duk­cjach ma­so­wych, jak …
Wię­cej

Gadżety m-collection w katalogu z dziurką
4 lata temu

Gadżety m-collection w katalogu z dziurką

Przez  • SHOWROOM

Zna­ny do­sko­na­le na pol­skim ryn­ku ka­ta­log lo­oking pre­zen­tu­ją­cy ga­dże­ty – m-col­lec­tion to je­den z naj­więk­szych do­staw­ców re­kla­mo­wych w Eu­ro­pie, dzia­ła­ją­cy rów­nież w Niem­czech, a tak­że w Hisz­pa­nii, Ho­lan­dii, Szwe­cji, na Wę­grzech, no i w Pol­sce. Sie­dzi­ba fir­my …
Wię­cej

Gadżety z katalogu Gifts and More opinie
4 lata temu

Gadżety z katalogu Gifts and More opinie

Przez  • SHOWROOM

Ka­ta­log MOB to glo­bal­ny gracz, kie­dyś pio­nier w bran­ży re­kla­mo­wej. Obec­nie ob­ni­żył ja­kość pro­duk­tów, a tak­że nie jest naj­lep­szym do­staw­cą we współ­pra­cy B2B. To po­łą­cze­nie mniej­szych firm ITD, ARKOKCF, …
Wię­cej

Radość i innowacja Sagaform opinie
4 lata temu

Radość i innowacja Sagaform opinie

Przez  • SHOWROOM

PREZENTY, KTÓRE CHCIAŁBYŚ ZATRZYMAĆ DLA SIEBIE

Klu­czo­we dla mar­ki Sa­ga­form ha­sła to ”joy­ful” i ”in­no­va­ti­ve”. Upo­min­ki, któ­re kreu­je Sa­ga­form mu­szą za­wie­rać w so­bie ele­ment in­no­wa­cyj­no­ści i da­wać ra­dość. In­ny­mi …
Wię­cej