Image
Agencja Reklamowa Butterfly • Al. Bohaterów Warszawy 98 • 70-341 Szczecin • Tel.: +48 91 421 36 77 • Fax: +48 91 88 35 139 • e-mail: info@promoshop.pl

SHOWROOM

Opi­nie na te­mat ka­ta­lo­gów z ga­dże­ta­mi re­kla­mo­wy­mi, a tak­że tar­gów i im­prez – do­wiedz się z któ­rych na­praw­dę war­to ko­rzy­stać, co ku­po­wać i gdzie by­wać. Za­nim po­świę­cisz ener­gię, pie­nią­dze i czas na wy­ciecz­kę na tar­gi, al­bo do do­sta­cwy, prze­czy­taj bez­stron­ne re­cen­zje naj­waż­niej­szych uczest­ni­ków i ak­tyw­no­ści w bran­ży ga­dże­tów z na­dru­kiem.

Czy warto jechać na targi RemaDays? Opinie.
2 lata temu

Czy warto jechać na targi RemaDays? Opinie.

Przez  • SHOWROOM

Lu­to­we tar­gi Re­ma­Days (ak­tu­al­nie bę­dzie to 7–9.02.2018 r.) wpi­sa­ły się na sta­le w ka­len­darz bran­ży ga­dże­to­wej. Trze­ba przy­znać, że to obec­nie cał­kiem du­że tar­gi, a trzy dni to dla Wy­staw­ców i Zwie­dza­ją­cych czas …
Wię­cej

Magiczne prezenty świąteczne dla biznesu
2 lata temu

Magiczne prezenty świąteczne dla biznesu

Przez  • SHOWROOM

Pierw­sze ty­go­dnie li­sto­pa­da to ostat­ni dzwo­nek, by za­mó­wić i do­stać upo­min­ki biz­ne­so­we na Świę­ta. Oprócz stan­dar­do­wej ofer­ty ka­ta­lo­go­wej na ga­dże­ty świa­tecz­ne, za­pra­sza­my rów­nież po kli­ma­tycz­ne, peł­ne uro­ku i ma­gii upo­min­ki świą­tecz­ne, któ­re …
Wię­cej

Jak wybrać prezenty i gadżety świąteczne dla klientów?
2 lata temu

Jak wybrać prezenty i gadżety świąteczne dla klientów?

Przez  • SHOWROOM

Świę­ta nie­od­par­cie ko­ja­rzą się nam z wrę­cza­niem pre­zen­tów, nic więc dziw­ne­go, że ta tra­dy­cja zo­sta­ła za­adap­to­wa­na przez biz­nes do ce­lów mar­ke­tin­go­wych, sprze­da­żo­wych i wi­ze­run­ko­wych. Nie ma w tym nic złe­go. Nic tak nie roz­wi­ja (a cza­sem …
Wię­cej

Oryginalne gadżety reklamowe 2018
3 lata temu

Oryginalne gadżety reklamowe 2018

Przez  • SHOWROOM

Za na­mi szcze­ciń­skie Tar­gi Pe­ry­skop, pod­czas któ­rych pre­zen­to­wa­li­śmy no­wo­ści ga­dże­to­we z ko­lek­cji 2018. W tym ro­ku sku­pi­li­śmy się na pro­duk­tach no­wo­cze­snych, świe­żych i po pro­stu ład­nych – ta­kich cie­szą­cych oko. Oka­zu­je się, że …
Wię­cej

Gadżety Xindao 2017 – tak to się robi! Opinie
3 lata temu

Gadżety Xindao 2017 – tak to się robi! Opinie

Przez  • SHOWROOM

Na ka­ta­log Xin­dao 2017 war­to po­świę­cić wię­cej uwa­gi. To co­raz moc­niej­szy gracz na eu­ro­pej­skim ryn­ku ga­dże­tów. Gwa­ran­tu­ję, że za­trzy­ma­cie się nad nim na dłu­żej. Ten ka­ta­log na­praw­dę cie­szy oczy. Ho­len­der­ski ka­ta­log Xin­dao …
Wię­cej

Gadżety z oferty Bullet, Avenue i Label – opinie
3 lata temu

Gadżety z oferty Bullet, Avenue i Label – opinie

Przez  • SHOWROOM

Bul­let, Ave­nue i La­bel to ro­dzi­na ka­ta­lo­gów od jed­ne­go do­staw­cy – kon­cer­nu PF Con­cept. To bo­daj naj­więk­szy do­staw­ca ga­dże­tów re­kla­mo­wych na świe­cie, więc sze­ro­kość ofer­ty i jej roz­mach nie po­win­ny ni­ko­go …
Wię­cej

Kubki reklamowe Porceline opinie
3 lata temu

Kubki reklamowe Porceline opinie

Przez  • SHOWROOM

Kub­ki re­kla­mo­we z na­dru­kiem mar­ki Por­ce­li­ne to na­sza pol­ska du­ma i chlu­ba. Ce­ra­mi­ka re­kla­mo­wa spod Po­zna­nia w kil­ka­na­ście lat pod­bi­ła Pol­skę i ma co­raz więk­szy ape­tyt na Eu­ro­pę. Od pa­ru lat świet­nie sprze­da­je się …
Wię­cej

Gadżety Promotion Tops opinie
3 lata temu

Gadżety Promotion Tops opinie

Przez  • SHOWROOM

Mo­zna by po­wie­dzieć, że ka­ta­log Pro­mo­tion Tops to so­lid­na, nie­miec­ka fir­ma. Po­sia­da cel­nie do­pa­so­wa­ny na ry­nek eu­ro­pej­ski i za­ska­ku­ją­co sze­ro­ki asor­ty­ment, co aż utrud­nia wy­bór. No ale ta­kich pro­ble­mów z do­staw­ca­mi by­śmy …
Wię­cej

Gadżety od Blue Collection opinie
3 lata temu

Gadżety od Blue Collection opinie

Przez  • SHOWROOM

Blue Col­lec­tion to ka­ta­log pol­skie­go do­staw­cy z Wiel­ko­pol­ski, co ozna­cza, że ar­ty­ku­ły re­kla­mo­we są osią­gal­ne szyb­ko ze wzglę­du na lo­kal­ny ma­ga­zyn ga­dże­tów. Do­sta­wa na te­re­nie ca­łe­go kra­ju w jest re­al­zi­wa­na …
Wię­cej

Gadżety Easy Gifts opinie
3 lata temu

Gadżety Easy Gifts opinie

Przez  • SHOWROOM

Ka­ta­log z dość prze­cięt­ną ofer­tą ga­dże­tów re­kla­mo­wych. Po­sia­da­ją tra­dy­cyj­ne ar­ty­ku­ły ty­pu ma­te­ria­ły pi­śmien­ni­cze i biu­ro­we, tor­by, ze­gar­ki, ale rów­nież pa­mięć USB, po­wer ban­ki oraz pro­duk­ty mar­ko­we Po­wer of Brands: Cer­ru­ti, Unga­ro, Ca­cha­rel, …
Wię­cej