Image
Agencja Reklamowa Butterfly • Al. Bohaterów Warszawy 98 • 70-341 Szczecin • Tel.: +48 91 421 36 77 • Fax: +48 91 88 35 139 • e-mail: info@promoshop.pl

ODZIEŻ

Odzież re­kla­mo­wa: kurt­ki, blu­zy, ko­szul­ki re­kla­mo­we i ko­szu­le to nie tyl­ko pre­zent, to bez­po­śred­nie na­rzę­dzie bu­do­wa­nia wi­ze­run­ku. Odzież re­kla­mo­wa to wręcz in­na bran­ża, niż ga­dże­ty fir­mo­we prze­zna­czo­ne do roz­da­wa­nia, po­nie­waż ubie­ra­my w nią sie­bie i pra­cow­ni­ków, a co­raz rza­dziej roz­da­je­my je przy­pad­ko­wym oso­bom.

Jak zamawiać koszulki z nadrukiem?
4 lata temu

Jak zamawiać koszulki z nadrukiem?

Słoń­ce wyj­rza­ło na do­bre. Za chwi­lę roz­pocz­nie się ca­ła ma­sa im­prez ple­ne­ro­wych z ko­szul­ka­mi re­kla­mo­wy­mi z na­dru­kiem w ro­li głów­nej. Przyj­rzyj­my się za­tem pro­ce­so­wi za­ma­wia­nia T-shi­r­tów, cza­pe­czek i ko­szu­lek po­lo tuż przed …
Wię­cej

Odzież reklamowa Harvest opinie
4 lata temu

Odzież reklamowa Harvest opinie

Przez  • ODZIEŻ

Odzież re­kla­mo­wa Ha­rvest nie ma so­bie rów­nych je­śli cho­dzi o ja­kość. Co cie­ka­we, ofer­ta Ha­rvest nie jest ad­re­so­wa­na wy­łącz­nie do od­bior­ców do­ce­lo­wych, ale ra­czej do firm, któ­re chcą ubrać …
Wię­cej

Moda na kurtki reklamowe
4 lata temu

Moda na kurtki reklamowe

Przez  • ODZIEŻ

Mod­nie, no­wo­cze­śnie i wy­god­nie. Ta­ką odzież re­kla­mo­wą chcą się no­sić za­rów­no klien­ci, jak i pra­cow­ni­cy. Do­staw­cy odzie­ży re­kla­mo­wej są zgod­ni: na­de­szła mo­da na kurt­ki So­ft­shell. Tka­ni­ny so­ft­shell uży­wa­ne są do …
Wię­cej

Jak ocenić jakość bawełny?

Jak oce­nić ja­kość ba­weł­ny?

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla …
Wię­cej

Koszulki funkcyjne do biegania z nadrukiem. Opinie.
9 lat temu

Koszulki funkcyjne do biegania z nadrukiem. Opinie.

Przez  • ODZIEŻ

Każ­dy spor­to­wiec wie, jak du­że zna­cze­nie ma odzież, któ­rej uży­wa w trak­cie tre­nin­gu. Szcze­gól­nie waż­ne jest to w przy­pad­ku tre­nin­gów gru­po­wych lub roz­gry­wek, kie­dy to każ­dy uczest­nik zo­bo­wią­za­ny jest no­sić ko­szul­ki z na­dru­kiem …
Wię­cej

Odzież reklamowa Result opinie

Przez  • ODZIEŻ

Odzież re­kla­mo­wa Re­sult

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. …
Wię­cej

Odzież reklamowa Anwil opinie

Przez  • ODZIEŻ

Odzież re­kla­mo­wa An­wil

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. …
Wię­cej

Odzież reklamowa Russel opinie

Przez  • ODZIEŻ

Odzież re­kla­mo­wa Rus­sel

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. …
Wię­cej

Odzież reklamowa SOL’S opinie

Przez  • ODZIEŻ

Odzież re­kla­mo­wa SOL’S

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. …
Wię­cej

Odzież reklamowa JHK opinie

Przez  • ODZIEŻ

Odzież re­kla­mo­wa JHK o hisz­pań­skim ro­do­wo­dzie li­czy so­bie 15 lat, choć pro­du­cent ma bli­sko 20-le­t­nie do­świad­cze­nie na ryn­ku tek­sty­liów. W ostat­nich la­tach odzież JHK za­czę­ła pod­bi­ja kra­je eu­ro­pej­skie i sku­tecz­nie ry­wa­li­zo­wać ze świa­to­wy­mi …
Wię­cej