Image
Agencja Reklamowa Butterfly • Al. Bohaterów Warszawy 98 • 70-341 Szczecin • Tel.: +48 91 421 36 77 • Fax: +48 91 88 35 139 • e-mail: info@promoshop.pl

ODZIEŻ

Odzież re­kla­mo­wa: kurt­ki, blu­zy, ko­szul­ki re­kla­mo­we i ko­szu­le to nie tyl­ko pre­zent, to bez­po­śred­nie na­rzę­dzie bu­do­wa­nia wi­ze­run­ku. Odzież re­kla­mo­wa to wręcz in­na bran­ża, niż ga­dże­ty fir­mo­we prze­zna­czo­ne do roz­da­wa­nia, po­nie­waż ubie­ra­my w nią sie­bie i pra­cow­ni­ków, a co­raz rza­dziej roz­da­je­my je przy­pad­ko­wym oso­bom.

Odzież reklamowa dla pracowników
2 lata temu

Odzież reklamowa dla pracowników

Przez  • ODZIEŻ

W wie­lu przed­się­bior­stwach za­cho­dzą praw­ne prze­słan­ki wy­ni­ka­ją­ce z Ko­dek­su Pra­cy (art. 237), by pra­co­daw­ca do­star­czał pra­cow­ni­kom odzież uży­wa­ną przez nich do pra­cy. Odzież re­kla­mo­wa mo­że być tu świet­nym roz­wią­za­niem, po­nie­waż oprócz …
Wię­cej

Odzież reklamowa Slazenger opinie
2 lata temu

Odzież reklamowa Slazenger opinie

Przez  • ODZIEŻ

Odzież re­kla­mo­wa Sla­zen­ger opi­nie. Odzież re­kla­mo­wa Sla­zen­ger zy­sku­je w Pol­sce co­raz więk­szą po­pu­lar­ność. Tro­chę póź­no, po­nie­waż ta bry­tyj­ska mar­ka spor­to­wa po­wsta­ła już w 1881 ro­ku, ofe­ru­jąc po­cząt­ko­wo sprzęt do te­ni­sa i do gry …
Wię­cej

Czy warto zamawiać kominy reklamowe z nadrukiem?

W ostat­nich la­tach, tra­dy­cyj­ne sza­le na szy­ję zo­sta­ły za­stą­pio­ne przez o wie­le wy­god­niej­sze ko­mi­ny.

Prak­tycz­ne ko­mi­ny – no­wo­cze­sny ele­ment ubio­ru

Ko­mi­ny peł­nią ro­lę gol­fa przy­jem­nie otu­la­ją­ce­go szy­ję, a w za­leż­no­ści od dłu­go­ści …
Wię­cej

Czy warto zamawiać czapeczki reklamowe z nadrukiem?
2 lata temu

Czy warto zamawiać czapeczki reklamowe z nadrukiem?

Re­kla­ma dźwi­gnią han­dlu”- chy­ba każ­dy kie­dyś to sły­szał, a je­że­li miał stycz­ność z pro­mo­cją to na pew­no prze­ko­nał się o tym na wła­snej skó­rze. W do­bie in­ter­ne­tu i no­wych moż­li­wo­ści nie jest wca­le po­wie­dzia­ne, że …
Wię­cej

Czy warto zamawiać bluzy reklamowe z nadrukiem?
2 lata temu

Czy warto zamawiać bluzy reklamowe z nadrukiem?

Blu­zy re­kla­mo­we z lo­go i na­zwą fir­my rów­nie chęt­nie wy­ko­rzy­sty­wa­ne są przez du­że kor­po­ra­cje, jak i przez oso­by pro­wa­dzą­ce ma­łe fir­my, za­trud­nia­ją­ce kil­ku pra­cow­ni­ków. Blu­zy z lo­go są świet­nym po­my­słem na upo­mi­nek za­rów­no dla …
Wię­cej

Odzież reklamowa Elevate opinie
2 lata temu

Odzież reklamowa Elevate opinie

Przez  • ODZIEŻ

Za­cznę od ra­zu od te­go, iż go­rą­co po­le­cam odzież Ele­va­te tym, któ­rzy ma­ją więk­sze ocze­ki­wa­nia. Mar­ka po­sia­da ge­nial­ne tka­ni­ny, per­fek­cyj­ne wy­koń­cze­nie i pro­sty, kla­sycz­ny krój, przez co odzież fan­ta­stycz­nie na­da­je się pod …
Wię­cej

Koszulki Stedman – świeżo i modnie. Opinie
3 lata temu

Koszulki Stedman – świeżo i modnie. Opinie

Przez  • ODZIEŻ

Odzież Sted­man to po­pu­lar­na mar­ka, na któ­rą przez wie­le lat skła­da­ły się stan­dar­do­we ko­szul­ki re­kla­mo­we, po­lo, blu­zy i kurt­ki. Jed­nak w ro­ku 2016 pro­du­cent ten przy­po­mi­na się świe­żą ko­lek­cją ubrań re­kla­mo­wych na­wią­zu­ją­cych wprost do …
Wię­cej

Funkcyjne koszulki sportowe z poliestru.

Przez  • ODZIEŻ

 

Funk­cyj­ne ko­szul­ki spor­to­we z po­lie­stru.

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we …
Wię­cej

Jak zamawiać koszulki reklamowe z nadrukiem?
3 lata temu

Jak zamawiać koszulki reklamowe z nadrukiem?

Jak za­ma­wiać ko­szul­ki re­kla­mo­we z na­dru­kiem?

Ko­szul­ki re­kla­mo­we z na­dru­kiem ni­gdy nie wyj­dą z mo­dy!

Ma­ło jest ta­kich ga­dże­tów re­kla­mo­wych, któ­re przez la­ta zu­peł­nie nie stra­ci­ły na …
Wię­cej

Odzież reklamowa DAD Sportswear
3 lata temu

Odzież reklamowa DAD Sportswear

Przez  • ODZIEŻ

We wrze­śniu wpro­wa­dza­my do sprze­da­ży no­wa mar­kę odzie­ży spor­to­wej – D.A.D. Spor­t­swe­ar.

D.A.D to ko­lej­na szwedz­ka mar­ka w na­szej ofer­cie, obok ma­rek Ha­rvest i Prin­ter. Pro­duk­ty przez nią …
Wię­cej