Image
Agencja Reklamowa Butterfly • Al. Bohaterów Warszawy 98 • 70-341 Szczecin • Tel.: +48 91 421 36 77 • Fax: +48 91 88 35 139 • e-mail: info@promoshop.pl

NADRUKI

Na­dru­ki re­kla­mo­we, zna­ko­wa­nie, tech­no­lo­gia i po­li­gra­fia to naj­trud­niej­sza cześć za­ma­wia­nia ga­dże­tów dla klien­tów. Od te­go je­ste­śmy my – fir­my ga­dże­to­we i re­kla­mo­we, że­by się na tym znać i do­ra­dzić Wam wła­ści­we roz­wią­za­nie, a cza­sem rów­nież sko­ry­go­wać wi­zje o ogra­ni­cze­nia tech­no­lo­gicz­ne i kosz­to­we. W tym dzia­le w przy­stęp­ny spo­sób przed­sta­wiam na czym po­le­ga­ją tech­ni­ki zna­ko­wa­nia i czym się od sie­bie róż­nią na­dru­ki re­kla­mo­we.

Termotransfer – to brzmi groźnie
4 lata temu

Termotransfer – to brzmi groźnie

Przez  • NADRUKI

Trans­fer – to brzmi groź­nie

Ter­mo­trans­fer – (zwa­ny też ter­mo­na­dru­kiem) jest to tech­ni­ka na­dru­ku za po­mo­cą wgrze­wa­nia w ma­te­riał przy­go­to­wa­ne­go wcze­śniej ry­sun­ku. Prze­no­szo­ny ob­raz ko­piu­je­my lub dru­ku­je­my na prze­zna­czo­nym …
Wię­cej

Szlachetny haft reklamowy
4 lata temu

Szlachetny haft reklamowy

Przez  • NADRUKI

Szla­chet­ny haft kom­pu­te­ro­wy

Haft kom­pu­te­ro­wy

Haft kom­pu­te­ro­wy jest zna­ną i efek­tow­ną me­to­dą zna­ko­wa­nia tek­sty­liów. Nie­ste­ty, nie ma spre­cy­zo­wa­ne­go cen­ni­ka do­ty­czą­ce­go ha­ftu, więc każ­de zle­ce­nie wy­ma­ga …
Wię­cej

Agencja Reklamowa Szczecin
8 lat temu

Agencja Reklamowa Szczecin

Przez  • NADRUKI

Agen­cja Re­kla­mo­wa Szcze­cin

Spo­śród wie­lu agen­cji re­kla­mo­wych, któ­re dzia­ła­ją w Szcze­ci­nie, za­le­d­wie pa­rę zaj­mu­je się pro­fe­sjo­nal­nie ga­dże­ta­mi re­kla­mo­wy­mi, a po­zo­sta­łe trak­tu­ją ga­dże­ty re­kla­mo­we ja­ko jed­ną z dzie­dzin, któ­ry­mi się zaj­mu­ją. Jed­nak …
Wię­cej