Image
Agencja Reklamowa Butterfly • Al. Bohaterów Warszawy 98 • 70-341 Szczecin • Tel.: +48 91 421 36 77 • Fax: +48 91 88 35 139 • e-mail: info@promoshop.pl

NADRUKI

Na­dru­ki re­kla­mo­we, zna­ko­wa­nie, tech­no­lo­gia i po­li­gra­fia to naj­trud­niej­sza cześć za­ma­wia­nia ga­dże­tów dla klien­tów. Od te­go je­ste­śmy my – fir­my ga­dże­to­we i re­kla­mo­we, że­by się na tym znać i do­ra­dzić Wam wła­ści­we roz­wią­za­nie, a cza­sem rów­nież sko­ry­go­wać wi­zje o ogra­ni­cze­nia tech­no­lo­gicz­ne i kosz­to­we. W tym dzia­le w przy­stęp­ny spo­sób przed­sta­wiam na czym po­le­ga­ją tech­ni­ki zna­ko­wa­nia i czym się od sie­bie róż­nią na­dru­ki re­kla­mo­we.

Sublimacja – nadruki sublimacyjne na szybko i mało
3 lata temu

Sublimacja – nadruki sublimacyjne na szybko i mało

Przez  • NADRUKI

Sub­li­ma­cja i na­dru­ki sub­li­ma­cyj­ne – nie­wie­le i na szyb­ko

Sub­li­ma­cja – pro­ces che­micz­ny, któ­ry po­le­ga na za­mia­nie sub­stan­cji w po­sta­ci sta­łej na po­stać ga­zo­wą pod wpły­wem cie­pła. W pro­ce­sie tym …
Wię­cej

Piaskowanie jak u dentysty
3 lata temu

Piaskowanie jak u dentysty

Przez  • NADRUKI

Pia­sko­wa­nie jak u den­ty­sty

Pia­sko­wa­nie – jest to pro­ces tech­no­lo­gicz­ny, któ­ry po­le­ga na czysz­cze­niu bądź kształ­to­wa­niu po­wierzch­ni przed­mio­tu za po­mo­cą ma­te­ria­łu ścier­ne­go umiesz­czo­ne­go w stru­mie­niu sprę­żo­ne­go po­wie­trza lub cie­czy. W bran­ży …
Wię­cej

Tłoczenie – hot print
3 lata temu

Tłoczenie – hot print

Przez  • NADRUKI

Tło­cze­nie – hot print

Hot print – (zwa­ny też hot-sta­m­pi­n­giem) jest tech­ni­ką na­dru­ku wy­ko­rzy­stu­ją­cą spe­cjal­ną fo­lię hot-sta­m­pi­n­go­­wą i wy­pu­kłe ma­try­ce wy­ko­ny­wa­ne z ma­te­ria­łu, któ­ry prze­wo­dzi cie­pło. W tech­ni­ce tej naj­waż­niej­sze są: …
Wię­cej

Sitodruk na płaskie i duże powierzchnie
3 lata temu

Sitodruk na płaskie i duże powierzchnie

Przez  • NADRUKI

Si­to­druk na pła­skie i du­że po­wierzch­nie

Po­pu­lar­na tech­no­lo­gia sto­so­wa­na do dru­ku na du­żych i pła­skich po­wierzch­niach, w tym na odzie­ży. Po­le­ga na prze­ci­ska­niu far­by przez spe­cjal­ne gę­ste Po­dob­nie  jak …
Wię­cej

Co to jest solwent?
3 lata temu

Co to jest solwent?

Przez  • NADRUKI

Sol­went – (zwa­ny też dru­kiem sol­wen­to­wym, wy­dru­kiem sol­wen­to­wym) jest to spo­sób dru­ku w atra­men­to­wym plo­te­rze. W plo­te­rze tym umiesz­czo­ne są pig­men­to­we atra­men­ty sol­wen­to­we, któ­re wy­twa­rza­ne są na ba­zie or­ga­nicz­nych roz­pusz­czal­ni­ków. …
Wię­cej

Co to jest raster?
4 lata temu

Co to jest raster?

Pro­blem li­nia­tu­ry ra­stra sy­gna­li­zu­je­my Klien­tom naj­czę­ściej wte­dy, gdy gra­fi­ka prze­zna­czo­na do na­dru­ku za­wie­ra ra­stry, a więc przej­ścia to­nal­ne (np.: je­den ko­lor prze­cho­dzi płyn­nie w dru­gi lub gra­fi­ka za­wie­ra cie­nio­wa­nie, fo­to­gra­fie), a je­dy­ną moż­li­wą tech­no­lo­gią na­dru­ku jest tam­po­druk lub si­to­druk.  Wię­cej

Co to jest CMYK i Pantone?
4 lata temu

Co to jest CMYK i Pantone?

Przez  • NADRUKI

Każ­dą pra­cę z pro­jek­tem lub lo­go do­star­czo­nym przez Klien­tów za­czy­na­my od spraw­dze­nia, czy ma­my do czy­nie­nia z lo­giem w CMYK’u, czy Pan­to­ne. W tech­no­lo­giach si­to­dru­ku i tam­po­dru­ku rzad­ko dru­ku­je­my z roz­bar­wie­nia CMYK, sto­su­je­my peł­ne ko­lo­ry ze ska­li Pan­to­ne.  Wię­cej

Grafik grafikowi nie równy
4 lata temu

Grafik grafikowi nie równy

Przez  • NADRUKI

Gra­fik w agen­cji re­kla­mo­wej to brzmi dum­nie. Do­brze jed­nak przyj­rzeć się z bli­ska skraj­nie róż­nym kom­pe­ten­cjom i spe­cja­li­za­cjom osób na ta­kich sta­no­wi­skach, aby wy­brać do współ­pra­cy wła­ści­wą oso­bę. Wię­cej

Szkolenia
4 lata temu

Szkolenia

Po­ni­żej przed­sta­wia­my te­ma­ty, któ­re bę­dą omó­wio­ne wkrót­ce na pro­mo­blo­gu

1. Za­mó­wie­nia pu­blicz­ne – bez­stre­so­wy opis przed­mio­tu za­mó­wie­nia. 2. Haft – od cze­go za­le­ży ce­na? gdzie się „nie da” ha­fto­wać? 3. …
Wię­cej

Nadruki typu doming
4 lata temu

Nadruki typu doming

Przez  • NADRUKI

Na­dru­ki ty­pu do­ming

Do­ming – tech­ni­ka zna­ko­wa­nia przed­mio­tów, po­le­ga­ją­ca na po­kry­ciu ob­ra­zu prze­źro­czy­stą war­stwą ży­wi­cy po­li­ure­ta­no­wej. Wy­ko­na­ne zna­ko­wa­nie da­je efekt so­czew­ki, dzię­ki któ­re­mu uzy­sku­je się nie­mal trój­wy­mia­ro­wy wy­gląd …
Wię­cej