Image
Agencja Reklamowa Butterfly • Al. Bohaterów Warszawy 98 • 70-341 Szczecin • Tel.: +48 91 421 36 77 • Fax: +48 91 88 35 139 • e-mail: info@promoshop.pl

MARKETING

Ga­dże­ty re­kla­mo­we to po­tęż­ne na­rzę­dzie wy­wie­ra­nia wpły­wu na klien­tów. Tym­cza­sem wie­lu mar­ke­te­rów trak­tu­je go ja­ko „ni­ce to ha­ve”. Po­sta­no­wi­łem po­ka­zać Wam drze­mią­cy po­ten­cjał sprze­da­żo­wy ga­dże­tu.  Bran­ża re­kla­mo­wa chęt­nie pod­glą­da i war­to się in­spi­ro­wać i ad­op­to­wać do wła­snych po­trzeb do­stęp­ne ory­gi­nal­ne po­my­sły i roz­wią­za­nia.

Umysł Rozkodowany
4 lata temu

Umysł Rozkodowany

Przez  • MARKETING

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. Wy­ko­nu­je­my na­dru­ki, …
Wię­cej

Gadżety reklamowe i content marketing.

Przez  • MARKETING

Ga­dże­ty re­kla­mo­we w cza­sach con­tent mar­ke­tin­gu

Ga­dże­ty re­kla­mo­we prze­no­szą brand z ekra­nu do re­ala.

Mar­ka na fi­zycz­nym no­śni­ku to nie to sa­mo co mar­ka na zmie­nia­ją­cym się ekra­nie

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – …
Wię­cej

Welcome Box – powitajmy nowego pracownika lub klienta

Przez  • MARKETING

Nie ma nic bar­dziej stre­su­ją­ce­go dla świe­żo za­trud­nio­ne­go pra­cow­ni­ka niż pierw­szy dzień w no­wej pra­cy. Ca­ły ka­ta­log ne­ga­tyw­nych emo­cji, któ­re się wte­dy po­ja­wia­ją: stres, nie­pew­ność, strach, po­czu­cie osa­mot­nie­nia i pięt­no „żół­to­dzio­ba” mo­gą …
Wię­cej

Darmowe gadżety i fanty na loterie oraz konkursy

Przez  • MARKETING

Co­dzien­nie otrzy­mu­je­my proś­by z ca­łej Pol­ski o spon­so­ro­wa­nie wie­lu cen­nych i nie­ko­mer­cyj­nych ini­cja­tyw. Szko­ły, ko­mi­te­ty ro­dzi­ciel­skie, klu­by spor­to­we i or­ga­ni­za­cje po­za­rzą­do­we zwra­ca­ją się do nas z proś­bą o prze­ka­za­nie nie­po­trzeb­nych ga­dże­tów re­kla­mo­wych na któ­ryś ze szczyt­nych …
Wię­cej

Wnioski z badania rynku gadżetów i upominków reklamowych

Przez  • MARKETING

Ga­dże­ty re­kla­mo­we do­cze­ka­ły się wresz­cie pro­fe­sjo­nal­nych ba­dań ryn­ko­wych, któ­re prze­pro­wa­dzi­ła pra­cow­nia ba­daw­cza Ip­sos na zle­ce­nie Pol­skiej Izby Ar­ty­ku­łów Pro­mo­cyj­nych. Wnio­ski z tych ba­dań wpra­edzie nie za­skau­ją, acz po­sze­rza­ją spoj­rze­nie na ten …
Wię­cej

Gdzie kupic artykuły reklamowe z nadrukiem. Opinie
9 lat temu

Gdzie kupic artykuły reklamowe z nadrukiem. Opinie

Przez  • MARKETING

Jak cię wi­dzą tak cię pi­szą… Świę­ta praw­da! Sa­mo po­sia­da­nie fir­my jest czymś faj­nym, cie­ka­wym, in­te­re­su­ją­cym i eks­cy­tu­ją­cym. Jed­nak ist­nieć mo­że każ­dy. Waż­ne jest, aby zo­stać za­uwa­żo­nym w prze­strze­ni w ja­kiej dzia­ła­my. Od­nieść …
Wię­cej

Targi reklamowe i targi gadżetów w Polsce
9 lat temu

Targi reklamowe i targi gadżetów w Polsce

Przez  • MARKETING

Pol­skie tar­gi re­kla­my i ga­dże­tów re­kla­mo­wych. Je­śli masz spo­re ocze­ki­wa­nia wzglę­dem wła­snej fir­my, po­cząt­ko­wo mu­sisz wło­żyć w nią spo­ro pra­cy. Nie mo­żesz ocze­ki­wać, że twój biz­nes sam z sie­bie na­gle sta­nie się po­pu­lar­ny, …
Wię­cej

100 błędów jakie popełniasz ze swoją agencją gadżetową
9 lat temu

100 błędów jakie popełniasz ze swoją agencją gadżetową

Przez  • MARKETING

100 błę­dów ja­kie po­peł­niasz ze swo­ją agen­cją ga­dże­to­wą

  1. Nie żą­dasz re­fe­ren­cji. Bo nie wy­pa­da, bo po co, bo to prze­cież ta­cy mi­li, zdol­ni lu­dzie.
  2. Nie …
    Wię­cej