Image
Agencja Reklamowa Butterfly • Al. Bohaterów Warszawy 98 • 70-341 Szczecin • Tel.: +48 91 421 36 77 • Fax: +48 91 88 35 139 • e-mail: info@promoshop.pl

MARKETING

Ga­dże­ty re­kla­mo­we to po­tęż­ne na­rzę­dzie wy­wie­ra­nia wpły­wu na klien­tów. Tym­cza­sem wie­lu mar­ke­te­rów trak­tu­je go ja­ko „ni­ce to ha­ve”. Po­sta­no­wi­łem po­ka­zać Wam drze­mią­cy po­ten­cjał sprze­da­żo­wy ga­dże­tu.  Bran­ża re­kla­mo­wa chęt­nie pod­glą­da i war­to się in­spi­ro­wać i ad­op­to­wać do wła­snych po­trzeb do­stęp­ne ory­gi­nal­ne po­my­sły i roz­wią­za­nia.

Czy warto zamawiać czapeczki reklamowe z nadrukiem?
2 lata temu

Czy warto zamawiać czapeczki reklamowe z nadrukiem?

Re­kla­ma dźwi­gnią han­dlu”- chy­ba każ­dy kie­dyś to sły­szał, a je­że­li miał stycz­ność z pro­mo­cją to na pew­no prze­ko­nał się o tym na wła­snej skó­rze. W do­bie in­ter­ne­tu i no­wych moż­li­wo­ści nie jest wca­le po­wie­dzia­ne, że …
Wię­cej

Czy warto zamawiać bluzy reklamowe z nadrukiem?
2 lata temu

Czy warto zamawiać bluzy reklamowe z nadrukiem?

Blu­zy re­kla­mo­we z lo­go i na­zwą fir­my rów­nie chęt­nie wy­ko­rzy­sty­wa­ne są przez du­że kor­po­ra­cje, jak i przez oso­by pro­wa­dzą­ce ma­łe fir­my, za­trud­nia­ją­ce kil­ku pra­cow­ni­ków. Blu­zy z lo­go są świet­nym po­my­słem na upo­mi­nek za­rów­no dla …
Wię­cej

Czy warto zamawiać gadżety reklamowe z nadrukiem?
2 lata temu

Czy warto zamawiać gadżety reklamowe z nadrukiem?

Przez  • MARKETING

Ga­dże­ty re­kla­mo­we są jed­ną z naj­bar­dziej po­pu­lar­nych i jed­no­cze­śnie naj­bar­dziej sku­tecz­nych form re­kla­my. We­dług ba­dań z 2015 ro­ku, 85% wła­ści­cie­li firm i mar­ke­tin­gow­ców re­gu­lar­nie za­ma­wia ga­dże­ty z na­dru­kiem dla swo­jej fir­my. W 2018 te sta­ty­sty­ki są …
Wię­cej

Czy warto zamawiać kubki reklamowe z nadrukiem?
2 lata temu

Czy warto zamawiać kubki reklamowe z nadrukiem?

Przez  • MARKETING

Spo­śród dzie­sią­tek ga­dże­tów re­kla­mo­wych, wciąż naj­chęt­niej wy­bie­ra­ne są kub­ki z na­dru­kiem. Skąd wy­ni­ka ich po­pu­lar­ność? Dla­cze­go war­to za­ma­wiać kub­ki re­kla­mo­we i któ­re bran­że po­win­ny za­ma­wiać te­go ty­pu ga­dże­ty? Od­po­wie­dzi w ar­ty­ku­le!

Dla każ­de­go …
Wię­cej

7 potrzeb, które zaspokoją gadżety firmowe
2 lata temu

7 potrzeb, które zaspokoją gadżety firmowe

Przez  • MARKETING

Naj­now­sze tren­dy mar­ke­tin­go­we: con­tent mar­ke­ting, in­bo­und i out­bo­und mar­ke­ting, gi­gan­tycz­ny roz­wój e-com­mer­ce i so­cial me­dia, spra­wi­ły, że ga­dże­ty re­kla­mo­we w pla­nach mar­ke­tin­go­wych ze­szły nie­co na dal­szy plan. Rów­no­cze­śnie, ostat­nie ba­da­nia ICA Re­se­arch po­ka­za­ły, …
Wię­cej

Gadżety i psychologia
3 lata temu

Gadżety i psychologia

Przez  • MARKETING

Kto by po­my­ślał, że za ga­dże­ta­mi re­kla­mo­wy­mi stoi po­waż­na psy­cho­lo­gia, słyn­ni na­ukow­cy i ba­da­nia na­uko­we, a wrę­cza­nie upo­min­ków re­kla­mo­wych wy­ni­ka wprost z teo­rii wy­wie­ra­nia wpły­wu. Na­ukow­cy ba­da­ją­cy pro­ce­sy po­dej­mo­wa­nia de­cy­zji uzna­li ga­dże­ty re­kla­mo­we za …
Wię­cej

10 sposóbów Jak działają gadżety reklamowe
3 lata temu

10 sposóbów Jak działają gadżety reklamowe

Przez  • MARKETING

Po co ku­po­wać ga­dże­ty re­kla­mo­we? Czy ta in­we­sty­cja się zwra­ca? Jak ją mie­rzyć, jak roz­li­czać ich efek­tyw­ność? Każ­dy, kto kie­dy­kol­wiek pla­no­wał bu­dżet mar­ke­tin­go­wy mu­siał się zmie­rzyć z ty­mi py­ta­nia­mi. Za­nim przy­stą­pi­my …
Wię­cej

Marketing narracyjny
3 lata temu

Marketing narracyjny

Przez  • MARKETING

Wie­cie coś o mar­ke­tin­gu nar­ra­cyj­nym? Je­że­li nie, to do­sko­na­ły mo­ment, że­by zgłę­bić zagadnienie.Przeczytajcie jak fir­my pod­stęp­nie do­bie­ra­ją się nam do ser­ca… Au­to­rem wpi­su jest Ma­ciej Bo­ro­wy, z któ­rym współ­pra­cu­je­my już od kil­ku …
Wię­cej

Prezenty biznesowe godne prezesa !
4 lata temu

Prezenty biznesowe godne prezesa !

Przez  • MARKETING

Pre­zen­ty biz­ne­so­we są trud­nym orze­chem do zgry­zie­nia, szcze­gól­nie gdy za­cznie­my się za­sta­na­wiać co wy­pa­da ku­pić, a co jest po­my­słem zbyt śmia­łym lub nie wpi­su­ją­cym się w ofi­cjal­ny ton. Tak na­praw­dę …
Wię­cej

Jak działają gadżety reklamowe?

Przez  • MARKETING

 

By za­cząć być roz­po­zna­wal­nym na ryn­ku war­to za­in­we­sto­wać w ga­dże­ty dla firm. Je­śli do­pie­ro za­czy­na­my mu­si­my dać się po­znać. A od­po­wied­nie re­kla­ma po­zwo­li się nam wy­bić, a z pew­no­ścią do­trzeć do wie­lu …
Wię­cej