Image
Agencja Reklamowa Butterfly • Al. Bohaterów Warszawy 98 • 70-341 Szczecin • Tel.: +48 91 421 36 77 • Fax: +48 91 88 35 139 • e-mail: info@promoshop.pl

Napisane przez Maciej Borowy

Najnowsze wpisy | Przez Maciej Borowy
Czy warto zamawiać pedrive reklamowy z nadrukiem?
2 lata temu

Czy warto zamawiać pedrive reklamowy z nadrukiem?

Przez  • MARKETING

W cza­sach, kie­dy kom­pu­te­ry – za­rów­no sta­cjo­nar­ne, jak i prze­no­śne – są czymś nor­mal­nym w każ­dym do­mu, pen­dri­ve jest naj­chęt­niej uży­wa­nym no­śni­kiem da­nych. Po­zwa­la szyb­ko i ła­two prze­no­sić róż­ne ma­te­ria­ły mię­dzy kom­pu­te­ra­mi. Jest …
Wię­cej

Jak funkcjonuje odzież reklamowa z nadrukiem?
2 lata temu

Jak funkcjonuje odzież reklamowa z nadrukiem?

Przez  • MARKETING

Ubra­nia to­wa­rzy­szą nam na co dzień. Róż­ne oka­zje wy­ma­ga­ją od­po­wied­nie­go ich do­bo­ru. Ubra­nia ku­pu­ją więc wszy­scy. War­to wy­ko­rzy­stać to w dzia­łal­no­ści mar­ke­tin­go­wej i pro­mo­cyj­nej. Na ubra­niach ła­two dziś umie­ścić zdję­cia, gra­fi­ki, czy …
Wię­cej

Czy warto zamawiać gadżety reklamowe dla dzieci?
2 lata temu

Czy warto zamawiać gadżety reklamowe dla dzieci?

Przez  • MARKETING

Gdy już wy­ko­rzy­sta­li­śmy więk­szość po­my­słów na pre­zen­ty dla na­szych klien­tów, pra­cow­ni­ków i part­ne­rów biz­ne­so­wych, war­to po­my­śleć o no­wo­cze­snych ga­dże­tach, któ­re mo­gą pod­kre­ślić pre­stiż na­szej mar­ki i ocie­plić wi­ze­ru­nek fir­my. W dzi­siej­szym ar­ty­ku­le od­po­wie­my na …
Wię­cej

Czy warto zamawiać filiżanki reklamowe z nadrukiem?
2 lata temu

Czy warto zamawiać filiżanki reklamowe z nadrukiem?

Co­raz czę­ściej ma­my ogrom­ny pro­blem z wy­bra­niem od­po­wied­nie­go upo­min­ku fir­mo­we­go. Dłu­go­pi­sy, bre­locz­ki, no­te­sy, czy kub­ki już daw­no prze­sta­ły za­ska­ki­wać, po­nie­waż do­sta­je­my je tak na­praw­dę z każ­dej oka­zji. Jak za­tem za­sko­czyć na­szych klien­tów, …
Wię­cej

Czy warto zamawiać czapeczki reklamowe z nadrukiem?
2 lata temu

Czy warto zamawiać czapeczki reklamowe z nadrukiem?

Re­kla­ma dźwi­gnią han­dlu”- chy­ba każ­dy kie­dyś to sły­szał, a je­że­li miał stycz­ność z pro­mo­cją to na pew­no prze­ko­nał się o tym na wła­snej skó­rze. W do­bie in­ter­ne­tu i no­wych moż­li­wo­ści nie jest wca­le po­wie­dzia­ne, że …
Wię­cej

Czy warto zamawiać bluzy reklamowe z nadrukiem?
2 lata temu

Czy warto zamawiać bluzy reklamowe z nadrukiem?

Blu­zy re­kla­mo­we z lo­go i na­zwą fir­my rów­nie chęt­nie wy­ko­rzy­sty­wa­ne są przez du­że kor­po­ra­cje, jak i przez oso­by pro­wa­dzą­ce ma­łe fir­my, za­trud­nia­ją­ce kil­ku pra­cow­ni­ków. Blu­zy z lo­go są świet­nym po­my­słem na upo­mi­nek za­rów­no dla …
Wię­cej

Czy warto zamawiać gadżety reklamowe z nadrukiem?
2 lata temu

Czy warto zamawiać gadżety reklamowe z nadrukiem?

Przez  • MARKETING

Ga­dże­ty re­kla­mo­we są jed­ną z naj­bar­dziej po­pu­lar­nych i jed­no­cze­śnie naj­bar­dziej sku­tecz­nych form re­kla­my. We­dług ba­dań z 2015 ro­ku, 85% wła­ści­cie­li firm i mar­ke­tin­gow­ców re­gu­lar­nie za­ma­wia ga­dże­ty z na­dru­kiem dla swo­jej fir­my. W 2018 te sta­ty­sty­ki są …
Wię­cej

Czy warto zamawiać kubki reklamowe z nadrukiem?
2 lata temu

Czy warto zamawiać kubki reklamowe z nadrukiem?

Przez  • MARKETING

Spo­śród dzie­sią­tek ga­dże­tów re­kla­mo­wych, wciąż naj­chęt­niej wy­bie­ra­ne są kub­ki z na­dru­kiem. Skąd wy­ni­ka ich po­pu­lar­ność? Dla­cze­go war­to za­ma­wiać kub­ki re­kla­mo­we i któ­re bran­że po­win­ny za­ma­wiać te­go ty­pu ga­dże­ty? Od­po­wie­dzi w ar­ty­ku­le!

Dla każ­de­go …
Wię­cej

Parasole reklamowe są kultowe.
2 lata temu

Parasole reklamowe są kultowe.

Przez  • OPINIE

Pa­ra­so­le re­kla­mo­we to nie­by­wa­le efek­tyw­ne na­rzę­dzia mar­ke­tin­go­we. Nie dość, że bu­du­ją styl wła­ści­ciel­ki (lub wła­ści­cie­la) i są wi­docz­nym no­śni­kiem in­for­ma­cji, to jesz­cze chro­nią przed ka­pry­śną po­go­dą. Nic dziw­ne­go, że pa­ra­so­le z na­dru­kiem …
Wię­cej

Kosze świąteczne 2018. Opinie
2 lata temu

Kosze świąteczne 2018. Opinie

Przez  • OPINIE

Ko­sze świą­tecz­ne dla firm to do­sko­na­ły po­mysł na to, aby zro­bić mi­ły pre­zent swo­im pra­cow­ni­kom. War­to cho­ciaż raz do ro­ku uho­no­ro­wać ich pra­cę i po­da­ro­wać im ko­sze świą­tecz­ne dla …
Wię­cej