Image
Agencja Reklamowa Butterfly • Al. Bohaterów Warszawy 98 • 70-341 Szczecin • Tel.: +48 91 421 36 77 • Fax: +48 91 88 35 139 • e-mail: info@promoshop.pl

Napisane przez Maciej Borowy

Najnowsze wpisy | Przez Maciej Borowy

Odzież reklamowa Gildan opinie

Przez  • ODZIEŻ

Odzież re­kla­mo­wa Gil­dan

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. …
Wię­cej

Odzież reklamowa Keya opinie

Przez  • ODZIEŻ

Odzież re­kla­mo­wa Keya

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. …
Wię­cej

Odzież reklamowa PromoStars opinie

Przez  • ODZIEŻ

Odzież re­kla­mo­wa Pro­mo­Stars

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. …
Wię­cej

Odzież reklamowa Adler opinie

Przez  • ODZIEŻ

Odzież re­kla­mo­wa Ad­ler

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. …
Wię­cej

Targi reklamowe i targi gadżetów w Polsce
9 lat temu

Targi reklamowe i targi gadżetów w Polsce

Przez  • MARKETING

Pol­skie tar­gi re­kla­my i ga­dże­tów re­kla­mo­wych. Je­śli masz spo­re ocze­ki­wa­nia wzglę­dem wła­snej fir­my, po­cząt­ko­wo mu­sisz wło­żyć w nią spo­ro pra­cy. Nie mo­żesz ocze­ki­wać, że twój biz­nes sam z sie­bie na­gle sta­nie się po­pu­lar­ny, …
Wię­cej

Powerbanki reklamowe z nadrukiem
9 lat temu

Powerbanki reklamowe z nadrukiem

Przez  • OPINIE

Po­wer­ban­ki re­kla­mo­we z na­dru­kiem

Na ko­niec tra­dy­cyj­nie – za­pro­sze­nie do współ­pra­cy

Od 1998 ro­ku po­ma­ga­my klien­tom wy­brać i za­mó­wić ga­dże­ty re­kla­mo­we z na­dru­kiem, ga­dże­ty pro­mo­cyj­ne, ma­te­ria­ły re­kla­mo­we, czy wresz­cie pre­zen­ty fir­mo­we dla pra­cow­ni­ków. …
Wię­cej

100 błędów jakie popełniasz ze swoją agencją gadżetową
9 lat temu

100 błędów jakie popełniasz ze swoją agencją gadżetową

Przez  • MARKETING

100 błę­dów ja­kie po­peł­niasz ze swo­ją agen­cją ga­dże­to­wą

  1. Nie żą­dasz re­fe­ren­cji. Bo nie wy­pa­da, bo po co, bo to prze­cież ta­cy mi­li, zdol­ni lu­dzie.
  2. Nie …
    Wię­cej
Flowerbox i Giftbox – oryginalność i elegancja
9 lat temu

Flowerbox i Giftbox – oryginalność i elegancja

Przez  • OPINIE

Gdy cze­ko­lad­ki i al­ko­hol od­pa­da­ją, a kla­sycz­ny bu­kiet kwia­tów wy­sła­ny pocz­tą kwia­to­wą to we­dług cie­bie zbyt ba­nal­ne roz­wią­za­nie, to znak, że nad­szedł czas, że­by za­przy­jaź­nić się z flo­wer boxami.Flower bo­xy dla firm i flo­wer­bo­xy …
Wię­cej