Image
Agencja Reklamowa Butterfly • Al. Bohaterów Warszawy 98 • 70-341 Szczecin • Tel.: +48 91 421 36 77 • Fax: +48 91 88 35 139 • e-mail: info@promoshop.pl

Napisane przez Maciej Borowy

Najnowsze wpisy | Przez Maciej Borowy
Odzież reklamowa dla pracowników
2 lata temu

Odzież reklamowa dla pracowników

Przez  • ODZIEŻ

W wie­lu przed­się­bior­stwach za­cho­dzą praw­ne prze­słan­ki wy­ni­ka­ją­ce z Ko­dek­su Pra­cy (art. 237), by pra­co­daw­ca do­star­czał pra­cow­ni­kom odzież uży­wa­ną przez nich do pra­cy. Odzież re­kla­mo­wa mo­że być tu świet­nym roz­wią­za­niem, po­nie­waż oprócz …
Wię­cej

Filiżanki reklamowe z nadrukiem logo. W czym podajesz firmową kawę?
2 lata temu

Filiżanki reklamowe z nadrukiem logo. W czym podajesz firmową kawę?

Przez  • OPINIE

Każ­dy przy­zna, że fi­li­żan­ki re­kla­mo­we z na­dru­kiem lo­go i go­rą­cą ka­wą w środ­ku to do­bry spo­sób, by zro­bić wra­że­nie na klien­tach i kon­tra­hen­tach, któ­rych go­ści­my w fir­mie. NIe za­po­mi­naj­my tak­że, że mo­gą one stać się li­mi­to­wa­nym, …
Wię­cej

Odzież reklamowa Slazenger opinie
2 lata temu

Odzież reklamowa Slazenger opinie

Przez  • ODZIEŻ

Odzież re­kla­mo­wa Sla­zen­ger opi­nie. Odzież re­kla­mo­wa Sla­zen­ger zy­sku­je w Pol­sce co­raz więk­szą po­pu­lar­ność. Tro­chę póź­no, po­nie­waż ta bry­tyj­ska mar­ka spor­to­wa po­wsta­ła już w 1881 ro­ku, ofe­ru­jąc po­cząt­ko­wo sprzęt do te­ni­sa i do gry …
Wię­cej

Magiczne prezenty świąteczne dla biznesu
2 lata temu

Magiczne prezenty świąteczne dla biznesu

Przez  • SHOWROOM

Pierw­sze ty­go­dnie li­sto­pa­da to ostat­ni dzwo­nek, by za­mó­wić i do­stać upo­min­ki biz­ne­so­we na Świę­ta. Oprócz stan­dar­do­wej ofer­ty ka­ta­lo­go­wej na ga­dże­ty świa­tecz­ne, za­pra­sza­my rów­nież po kli­ma­tycz­ne, peł­ne uro­ku i ma­gii upo­min­ki świą­tecz­ne, któ­re …
Wię­cej

Dlaczego warto zamawiać gadżety odblaskowe i odblaski?
2 lata temu

Dlaczego warto zamawiać gadżety odblaskowe i odblaski?

Przez  • MARKETING

Re­kla­mo­we ga­dże­ty dla klien­tów nie mu­szą być tyl­ko ak­ce­so­ria­mi biu­ro­wy­mi. Po­za dłu­go­pi­sa­mi, no­te­sa­mi, wi­zy­tow­ni­ka­mi czy ka­len­da­rza­mi z lo­go przed­się­bior­cy wy­ko­rzy­stu­ją rów­nież za­baw­ki i przed­mio­ty co­dzien­ne­go użyt­ku. Do sku­tecz­ne­go mar­ke­tin­gu war­to …
Wię­cej

Czy warto zamawiać gadżety antystresowe z nadrukiem?
2 lata temu

Czy warto zamawiać gadżety antystresowe z nadrukiem?

Przez  • MARKETING

Ży­cie we współ­cze­snym świe­cie, peł­ne gwa­ru, ru­chu, cią­gle no­wych pro­ble­mów, spra­wia, że stres to­wa­rzy­szy więk­szo­ści z nas na co dzień. A jak wie­my, nie jest to do­bre dla zdro­wia. Prze­dłu­ża­ją­ce …
Wię­cej

Dlaczego warto zamawiać długopisy reklamowe z nadrukiem?
2 lata temu

Dlaczego warto zamawiać długopisy reklamowe z nadrukiem?

Przez  • MARKETING

Ga­dże­ty re­kla­mo­we to nie­zbęd­ny ele­ment pro­mo­cyj­ny, któ­ry uży­ty w spo­sób umie­jęt­ny, wpły­wa po­zy­tyw­nie na wi­ze­ru­nek przed­się­bior­stwa. Dzie­je się tak z wie­lu przy­czyn. War­to wziąć pod uwa­gę cho­ciaż­by ta­ki ta­ni, po­wszech­ny …
Wię­cej

Czy warto zamawiać kominy reklamowe z nadrukiem?

W ostat­nich la­tach, tra­dy­cyj­ne sza­le na szy­ję zo­sta­ły za­stą­pio­ne przez o wie­le wy­god­niej­sze ko­mi­ny.

Prak­tycz­ne ko­mi­ny – no­wo­cze­sny ele­ment ubio­ru

Ko­mi­ny peł­nią ro­lę gol­fa przy­jem­nie otu­la­ją­ce­go szy­ję, a w za­leż­no­ści od dłu­go­ści …
Wię­cej

Czy warto zamawiać notesy i notoaniki reklamowe z nadrukiem?

Przez  • MARKETING

Wszel­kie­go ro­dza­ju ze­szy­ty, no­tat­ni­ki i no­te­sy nie bez po­wo­du są (za­raz obok dłu­go­pi­sów) naj­czę­ściej wy­bie­ra­ny­mi ga­dże­ta­mi re­kla­mo­wy­mi. Przy­da­ją się nie tyl­ko pod­czas waż­nych spo­tkań, szko­leń, kur­sów czy kon­fe­ren­cji, ale rów­nież w ży­ciu …
Wię­cej

Czy warto zamawiać zegary reklamowe z nadrukiem?
2 lata temu

Czy warto zamawiać zegary reklamowe z nadrukiem?

Przez  • MARKETING

Mi­mo, że w ży­ciu co­dzien­nym do­mi­nu­je dziś elek­tro­ni­ka, a więk­szość lu­dzi spo­glą­da na te­le­fon ko­mór­ko­wy lub smart­fon, że­by spraw­dzić go­dzi­nę, war­to po­my­śleć o ze­ga­rze ścien­nym ja­ko no­śni­ku in­for­ma­cji. Ze­ga­ry ścien­ne wciąż są ele­men­tem …
Wię­cej