Image
Agencja Reklamowa Butterfly • Al. Bohaterów Warszawy 98 • 70-341 Szczecin • Tel.: +48 91 421 36 77 • Fax: +48 91 88 35 139 • e-mail: info@promoshop.pl

Napisane przez Maciej Borowy

Najnowsze wpisy | Przez Maciej Borowy
Employer branding i gadżety reklamowe – narzędzia i przykłady.
2 lata temu

Employer branding i gadżety reklamowe – narzędzia i przykłady.

Przez  • MARKETING

Czy moż­na mo­ty­wo­wać pra­cow­ni­ków za po­mo­cą ga­dże­tów re­kla­mo­wych? 27 kwiet­nia 2017 ro­ku w go­ścin­nych sa­lach szcze­ciń­skie­go Ra­dis­son BLU od­by­ła się kon­fe­ren­cja HR & Bu­si­ness Trends or­ga­ni­zo­wa­na przez Klub Wie­dzy. Pod­czas krót­kiej pre­zen­ta­cji mia­łem …
Wię­cej

Jak księgować VAT na gadżety 2017 (aktualizacja)
2 lata temu

Jak księgować VAT na gadżety 2017 (aktualizacja)

Przez  • PORADNIK

ga­dże­ty re­kla­mo­we z lo­go fir­my a vat

ga­dże­ty re­kla­mo­we a kosz­ty uzy­ska­nia przy­cho­du

ga­dże­ty re­kla­mo­we po­da­tek do­cho­do­wy

od­li­cze­nie vat od ma­te­ria­łów re­kla­mo­wych

ma­te­ria­ły re­kla­mo­we a vat

 

Brak opo­dat­ko­wa­nia nie­od­płat­ne­go prze­ka­za­nia to­wa­rów sta­no­wią­cych pre­zen­ty …
Wię­cej

Torby na zakupy non woven
2 lata temu

Torby na zakupy non woven

Przez  • PORADNIK

Tor­by non-wo­ven od kil­ku lat sku­tecz­nie za­stę­pu­ją fo­lio­we re­kla­mów­ki jak i tor­by z ba­weł­ny. Ro­sną­ca po­pu­lar­ność bie­rze się z ni­skiej ce­ny, sze­ro­kiej ga­my ko­lo­ry­stycz­nej oraz ła­twe­go do wy­ko­na­nia na­dru­ku. Gdy po­trzeb­na pod­ręcz­na, ko­lo­ro­wa …
Wię­cej

Ołówki reklamowe z nadrukiem
2 lata temu

Ołówki reklamowe z nadrukiem

Przez  • OPINIE

Ołów­ki re­kla­mo­we z na­dru­kiem to do­sko­na­ły po­mysł na re­kla­mo­wa­nie fir­my z kil­ku pod­sta­wo­wych po­wo­dów: są ta­nie, prak­tycz­ne i du­żo mo­zna na nich na­dru­ko­wać. Kil­ka­dzie­siąt gro­szy za ga­dżet re­kla­mo­wy to ce­na do­praw­dy ma­ło wy­gó­ro­wa­na …
Wię­cej

Zegary reklamowe z nadrukiem
2 lata temu

Zegary reklamowe z nadrukiem

Przez  • OPINIE

Ze­ga­ry i ze­gar­ki re­kla­mo­we to ga­dże­ty nie­co za­po­mnia­ne, a wiel­ka szko­da. Czy jest ja­ki­kol­wiek przed­miot na któ­ry zer­ka­my czę­ściej niż na ze­gar? Nie trze­ba tłu­ma­czyć, że jed­no­cze­śnie nasz wzrok mo­że rów­nież pa­dać …
Wię­cej

Gadżety ekologiczne
2 lata temu

Gadżety ekologiczne

Ga­dże­ty eko­lo­gicz­ne Go eko!

Tro­ska o eko­lo­gię to styl ży­cia – mo­da, ale i od­po­wie­dzial­na po­sta­wa spo­łecz­na. Świet­ny mo­tyw pro­mo­cyj­ny, praw­da?

W do­bie po­stę­pu tech­no­lo­gicz­ne­go i sko­ków …
Wię­cej

Zapalniczki reklamowe
2 lata temu

Zapalniczki reklamowe

Przez  • OPINIE

Roz­pa­lą emo­cje

Za­pal­nicz­ki re­kla­mo­we – mi­mo mo­dy na nie­pa­le­nie, za­wsze bę­dą nam to­wa­rzy­szyć. Do­bra za­pal­nicz­ka to coś wię­cej niż do­da­tek do pa­pie­ro­sów.

Za­pal­nicz­ki by­ły, …
Wię­cej

Czy warto jechać na targi RemaDays? Opinie.
2 lata temu

Czy warto jechać na targi RemaDays? Opinie.

Przez  • SHOWROOM

Lu­to­we tar­gi Re­ma­Days (ak­tu­al­nie bę­dzie to 7–9.02.2018 r.) wpi­sa­ły się na sta­le w ka­len­darz bran­ży ga­dże­to­wej. Trze­ba przy­znać, że to obec­nie cał­kiem du­że tar­gi, a trzy dni to dla Wy­staw­ców i Zwie­dza­ją­cych czas …
Wię­cej

Jak zamawiać cukierki reklamowe?
2 lata temu

Jak zamawiać cukierki reklamowe?

Przez  • PORADNIK

Ba­da­nia re­ak­cji od­bior­ców na sło­dy­cze re­kla­mo­we ta­kie jak krów­ki re­kla­mo­we, cze­ko­lad­ki, re­kla­mo­we cu­kier­ki owo­co­we, gu­my do żu­cia, jed­no­znacz­nie wska­zu­ją, że są od­bie­ra­ne ja­ko sym­pa­tycz­ne i nie­zbo­wią­zu­ją­ce. Przy tym nie­wie­le kosz­tu­ją. Pro­sty …
Wię­cej

Jak kupować pendrive reklamowe?
2 lata temu

Jak kupować pendrive reklamowe?

Przez  • PORADNIK

Mod­ne pen­dri­vy re­kla­mo­we, czy­li pa­mię­ci prze­no­śne flash, to naj­le­piej przyj­mo­wa­ne przez od­bior­ców ga­dże­ty re­kla­mo­we na świe­cie (pi­sa­łem o tym tu­taj). Wpraw­dzie od kil­ku lat nie­wie­le się w nich zmie­nia i tem­po roz­wo­ju tech­no­lo­gicz­ne­go …
Wię­cej